Jagiellonian University Repository

Lwów jako przykład miasta multikulturowego – historia i współczesne oblicze

pcg.skipToMenu

Lwów jako przykład miasta multikulturowego – historia i współczesne oblicze

Show full item record

dc.contributor.advisor Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.contributor.author Danchevska, Vira pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:20:36Z
dc.date.available 2020-07-26T19:20:36Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209189
dc.language pol pl
dc.title Lwów jako przykład miasta multikulturowego – historia i współczesne oblicze pl
dc.title.alternative Lviv as an example of a multicultural city - history and modern face pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Lwów jest miastem multikulturowym. Począwszy od założenia miasta aż do dnia dzisiejszego we Lwowie zamieszkuje wiele mniejszości narodowych, dziś m.in. Polacy, Rosjanie, Ormianie, Żydzi, Czesi, Krymscy Tatarzy, Cyganie. Lwów był pod zwierzchnictwem wielu królestw i państw, lecz każda z mniejszości zamieszkująca we Lwowie zawsze pielęgnowała swój język, swoją kulturę, tradycje i religię. Od momentu założenia miasta zamieszkiwali w nim głównie Rusini – nazywano tak Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, a także Ormianie i Tatarzy. Miasto często było oblegane przez zaborców. W XIV w. Polacy zdobyli Galicję wraz ze Lwowem. Od tego czasu miasto przez następne dwa stulecia było pod zwierzchnictwem Królestwa Polskiego. Zmiana władzy wpłynęła również na zmiany narodowościowe w mieście. Polacy nie jednokrotnie walczyli o miasto, lecz próby wznowienia władzy były krótkie lub nieudane. Dopiero po drugiej wojnie światowej w 1919 r. Lwów znowu należał do Polski w składzie II Rzeczypospolitej, aż do zajęcia miasta przez bolszewików. W XIX wieku rozwój miasta był spowodowany wielką migracją urzędników wraz z rodzinami oraz wojskowych. Również z powodów emigracyjnych strukturę narodowościową miasta wypełnili Niemcy, Czesi, Słowacy ale znaczącą przewagę mieli stali mieszkańcy. Najwięcej było Polaków, Żydów oraz Ormianów i Rusinów. Teraz miasto znajduje się pod władzą ukraińską. Nie patrząc na to, iż większość ludzi przynależących do mniejszości polskiej posiada obywatelstwo ukraińskie, uważają się jednak za Polaków, a ich językiem ojczystym jest język polski. Jednostka która przynależy do tej mniejszości pielęgnuje polski język, obchodzi polskie święta narodowe oraz jest wyznania rzymskokatolickiego. pl
dc.abstract.en Lviv is a city multicultural. Starting with the founding of the city to this day in Lviv is home to many ethnic minorities, including today Poles, Russians, Armenians, Jews, Czechs, Crimean Tartars, Gypsies. Lviv was under the authority of many kingdoms and states, but each of minorities living in Lviv always nursed their language, their culture, traditions and religion. Since the founding of the city lived in it mainly Russians - so called Russians, Belarusians and Ukrainians, and Armenians and Tatars. The town was often besieged by invaders. In the fourteenth century. Poles won Galicia, along with Lviv. Since then, the city for the next two centuries was under the authority of the Polish Kingdom. The change of government also contributed to changes in nationality. Poles once fought for the city but trying to resume power were short or failed. It was not until after World War II in 1919. Lviv again belonged to the Polish in the composition of the Second Republic, to capture the city by the Bolsheviks. In the XIX century, the city's development was caused by the great migration officials and their families and the military. Also for reasons of emigration, national structure city filled the Germans, Czechs, Slovaks but significant advantage they had permanent residents. Most were Poles, Jews and Armenians and Rusyns. Now the city is located at authority of the Ukrainian. Without looking at the fact that most of the people belonging to the Polish minority holds Ukrainian citizenship, but consider themselves as Poles and their native language is Polish. An entity which belongs to the minority cares Polish language, Polish celebrating national holidays and are Roman Catholics. pl
dc.subject.pl Lwów, multikulturowość, mniejszości narodowe, władza, naród, Galicja, zabór, Polacy, Ukraińcy, konflikt. pl
dc.subject.en Lviv, multicultural, ethnic minorities, government, nation, Galicia, annexation, Poles, Ukrainians, conflict. pl
dc.contributor.reviewer Kimla, Piotr [SAP11017778] pl
dc.contributor.reviewer Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102240-170557 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)