Jagiellonian University Repository

Różnice w hierarchii wybranych wartości młodych dorosłych uwarunkowane systemem rodzinnym- wielopokoleniowym lub nuklearnym.

pcg.skipToMenu

Różnice w hierarchii wybranych wartości młodych dorosłych uwarunkowane systemem rodzinnym- wielopokoleniowym lub nuklearnym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Piasecka, Bogusława [SAP11019107] pl
dc.contributor.author Bala, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:19:24Z
dc.date.available 2020-07-26T19:19:24Z
dc.date.submitted 2015-12-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209170
dc.language pol pl
dc.title Różnice w hierarchii wybranych wartości młodych dorosłych uwarunkowane systemem rodzinnym- wielopokoleniowym lub nuklearnym. pl
dc.title.alternative Differences in hierarchy of the selected values young adult conditioned by the system of family- multigenerational and nuclear families. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Rodzina jako podstawowa komórka społeczna odgrywa dużą rolę w wychowaniu człowieka. W dobie intensywnych zmian społecznych systemy rodzinne ulegają zmianom, które oddziałują na pełnione przez nią funkcje. Zmniejsza się liczba rodzin wielopokoleniowych- dużych, na rzecz zredukowanych jej form- rodzin nuklearnych. Zmiany te wywołane są, zdaniem socjologów, przeobrażeniami społecznymi, ustrojowymi, ekonomicznymi oraz technologicznymi, postępującymi na szeroką skalę.Osoby znajdujące się we wczesnym okresie dorosłości podejmują wiele nowych ról społecznych. Czas między 23 a 35 rokiem życia poświęcają na rozwój zawodowy, wybór małżonka czy zakładanie rodziny. Jest to dla nich szczególnie intensywny czas w toku życia, wykorzystują więc zdobytą wiedzę i umiejętności, opierając się na stworzonych systemach wartości. Przyswajanie tych zdolności dokonuje się w dużej mierze jeszcze w rodzinach generacyjnych.Badanym aspektem jest wpływ systemu rodzinnego, w którym mieszka i wychowuje się jednostka, na jej hierarchię wartości oraz wykazywane postawy wobec starszych pokoleń. Analizie poddawany jest szczególnie przekaz wartości religijnych i moralnych, a także dziedzictwo rodzinne rozumiane w kategoriach tradycji i obyczajów właściwych dla wybranego domu.Metody zastosowane w badaniach to: Kwestionariusz Wartości Schelerowskich, Kwestionariusz Wartości Rokeacha, Skala samooceny oraz wywiad. Dwie grupy młodych dorosłych charakteryzowały się podziałem na zamieszkiwanie z rodziną wielopokoleniową bądź nuklearną, skupiały po dziesięć osób. pl
dc.abstract.en Family as the fundamental unit of society has a great role in the human’s education. Nowadays, there are many social changes and because of them, family systems change as well. Family features in this time are different. We can observe that number of multigenerational families is going down; in the same time number of nuclear families increases. Sociologists say, these processes are caused by social transformations, political changes, economy and technology reasons, which progressing on a large scale.People in the early adulthood are obliged to take many new, social roles. At the age between 23-35 years old, take their time to career development, choice of spouse and establish family. In this intensive part of time, they can use acquired knowledge, also based on their hierarchy of values. Those things are created in the big part in their families, where they can assimilate knowledge and other skills. This work verify, how humans hierarchy of values and attitude towards older generation depends on family system. Especially religious and ethical values. Also heritage which means customs and traditions belonging to specific family.Methods used in research: Scheler Values Questionnaire, Rokeach Values Questionnaire, Self- esteem scale and interview. Any from two groups contains ten young adults, who lives in multigenerational family (research group) or nuclear family (control group). pl
dc.subject.pl rodzina wielopokoleniowa, rodzina nuklearna, wartości religijne, wartości etyczne, wczesna dorosłość, dziadkowie pl
dc.subject.en multigenerational family, nuclear family, religious values, ethical values, young adult, grandparents pl
dc.contributor.reviewer Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.contributor.reviewer Piasecka, Bogusława [SAP11019107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102220-135936 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)