Jagiellonian University Repository

Pracownik nowego kapitalizmu: formowanie podmiotowości we współczesnych korporacjach na przykładzie dyskursu zarządzania zasobami ludzkimi

pcg.skipToMenu

Pracownik nowego kapitalizmu: formowanie podmiotowości we współczesnych korporacjach na przykładzie dyskursu zarządzania zasobami ludzkimi

Show full item record

dc.contributor.advisor Lubaś, Marcin [SAP11017134] pl
dc.contributor.author Wilczyński, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:18:53Z
dc.date.available 2020-07-26T19:18:53Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209162
dc.language pol pl
dc.title Pracownik nowego kapitalizmu: formowanie podmiotowości we współczesnych korporacjach na przykładzie dyskursu zarządzania zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative The Worker of the New Capitalism: Shaping Subjectivity in a Contemporary Corporation on the Example of the Human Resources Management Discourse pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca koncentruje się na zagadnieniu kształtowania podmiotowości pracowników we współczesnych korporacjach. Zastanawiano się za pomocą jakich środków modeluje się sposoby działania oraz myślenia, aby spełniały one jeden z najważniejszych wymogów tzw. nowego kapitalizmu – kryterium elastyczności. Na potrzeby pracy przeprowadzono badania jakościowe z wykorzystaniem analizy dyskursu, a za materiał do badań posłużyły wybrane artykuły z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Teoretyczne podłoże pracy obejmuje m.in koncepcję technik jaźni Michaela Foucault, ideę elastycznej akumulacji Davida Harveya, a także pojęcie kultury nowego kapitalizmu Richarda Senneta. Część metodologiczna bazuje na krytycznej analizie dyskursu autorstwa Normana Fairclougha. pl
dc.abstract.en The main focus of this paper is the problem of shaping subjectivity in a contemporary corporation. An attempt has been made to distinguish those management methods that alter workers actions and ways of thinking, making them in line with the leading idea of the new capitalism era, i.e. flexibility. The original discourse analysis that is provided was carried out on the sample of Polish articles dedicated to human resources management. The core of the theoretical background includes Michel Foucault’s concept of technologies of self, David Harvey’s elastic accumulation and the idea of the culture of new capitalism by Richard Sennet. The methodological part draws exclusively on the critical discourse analysis created by Norman Fairclough. pl
dc.subject.pl techniki siebie, podmiotowość, kultura nowego kapitalizmu, elastyczna akumulacja, postfordyzm, krytyczna analiza dyskursu, indywidualizm pl
dc.subject.en technologies of self, subjectivity, culture of new capitalism, elastic accumulation, postfordism, critical discourse analysis, individualism pl
dc.contributor.reviewer Lubaś, Marcin [SAP11017134] pl
dc.contributor.reviewer Bukowski, Andrzej [SAP11013982] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102211-137852 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)