Jagiellonian University Repository

Canberra Plan: History, Applications and Criticism

pcg.skipToMenu

Canberra Plan: History, Applications and Criticism

Show full item record

dc.contributor.advisor Posłajko, Krzysztof [SAP13037382] pl
dc.contributor.author Banaś, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:15:32Z
dc.date.available 2020-07-26T19:15:32Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209109
dc.language eng pl
dc.title Canberra Plan: History, Applications and Criticism pl
dc.title.alternative Plan Canberry: historia, zastosowania i krytyka pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ramach mojej pracy zajmuję się tzw. Planem Canberry – tj. pewnym sposobem prowadzenia analizy filozoficznej, której celem jest interpretacja terminów wprowadzonych przez teorię pierwszego poziomu przy pomocy terminów wyższego poziomu. Plan Canberry wiąże się z pracami Franka Jacksona, Rudolfa Carnapa, Davida Lewisa i Franka Jacksona. W pierwszej części mojej pracy staram się zrekonstruować ich poglądy, poświęcając najwięcej uwagi Davidowi Lewisowi oraz jego uzupełnieniom pierwotnego modelu Ramseya-Carnapa, tj. zagadnieniu komunałów, wiązkowaniu oraz naturalności jako zewnętrznemu ogranicznikowi przy ustalalaniu odniesienia analizowanych treminów. Druga część poświęcona jest zastosowaniom Planu Canberry. Koncentruję się w niej na moralności (prezentując stanowiska Franka Jacksona oraz Michaela Smitha) oraz artefaktów społecznych. W tym ostatnim przypadku argumentują na rzecz poglądu, iż analiza w duchu Canberra może być stosowana “nieskromnie”, tj. może powiedzieć nam coś o “prawdziwej” naturze tego, do czego odnosi się analizowany termin. W ostatnim rozdziale mojej pracy zajmuję się krytyką Planu Canberry, wskazując na wybrane problem, z którym muszą stawić czoła krytycy Planu. Zgadzam się przy tym z krytyką Petera Menziesa oraz Huw Price’a, iż jakkolwiek Plan Canberry jest niewątpliwie przydatny dla dociekań filozoficznych, to jednak ciężko mówić w jego przypadku o jakiejś “trzeciej drodze” pomiędzy realizmem i anty-realizmem w odniesieniu do różnych dyskursów obarczonych problemem lokacyjnym (chociaż to właśnie było pierwotną motywacją dla powstania Planu). pl
dc.abstract.en In my dissertation, I discuss the Canberra Plan, a method of philosophical analysis which aims at interpreting certain terms introduced by a first-order theory in terms of a higher-order theory. The Canberra Plan is associated with works by Frank Ramsey, Rudolf Carnap, David Lewis and Frank Jackson. In the first part of my dissertation, I try to reconstruct their ideas, paying particular attention to David Lewis and his most important additions to the initial Ramsey-Carnap model: platitudes, clustering and naturalness as an external constraint on reference fixing. I devote the second part to application of the Canberra Plan. I focus on morality (presenting Frank Jackson’s and Michael Smith’s positions) and law as a social artefact. In the latter case, I argue that analysis may be applied immodestly, i.e. it will tell us something about the “true” nature of an entity to which a term in question is supposed to refer. The last chapter of my dissertation discusses certain aspects of criticism that Canberra Planners face. Eventually, I agree with a Pricean claim that, despite its undoubted usefulness in philosophical investigations, the Canberra Plan cannot be seen as a midway between realism and anti-realism towards certain discourses with a location problem (contrary to its initial design). pl
dc.subject.pl Plan Canberry, zdania Ramseya, analiza pojęciowa, komunały, artefakty społeczne pl
dc.subject.en Canberra Plan, Ramsey sentences, conceptual analysis, platitudes, social artefacts pl
dc.contributor.reviewer Posłajko, Krzysztof [SAP13037382] pl
dc.contributor.reviewer Czarnecki, Tadeusz [SAP11017708] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102154-62553 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)