Jagiellonian University Repository

Modelowanie w matematyce finansowej metodami kwantowymi

pcg.skipToMenu

Modelowanie w matematyce finansowej metodami kwantowymi

Show full item record

dc.contributor.advisor Karaś, Marek [SAP11017128] pl
dc.contributor.author Kozioł, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:15:05Z
dc.date.available 2020-07-26T19:15:05Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209102
dc.language pol pl
dc.title Modelowanie w matematyce finansowej metodami kwantowymi pl
dc.title.alternative Modelling in financial mathematics using quantum methods pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wśród fizyków popularne jest przekonanie, iż to właśnie fizyka jest nauką, za pomocą której można opisać wszystkie relacje zachodzące we Wszechświecie, a „teorię wszystkiego” możemy utożsamić z fizycznym świętym Graalem. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wskazano kolejne, bardzo nieoczywiste zastosowania fizycznych teorii – w finansach i ekonomii. Dziedzinę tę nazwano ekonofizyką.Bardzo odważne musiały być pierwsze próby użycia termodynamiki do analizy rynków finansowych, jeszcze bardziej dziwne wydają się metody wywodzące się wprost z mechaniki kwantowej. Jaki bowiem może być związek świata, którego nie widać i który poznajemy niejako „na wiarę”, ze światem nas otaczającym, rzeczywistym – światem pieniądza i rynków finansowych. Przy pierwszym poznaniu – żadne. Po krótkiej analizie: jeśli cząstki mikroświata mają spin „w dół” i „w górę”, a giełda także działa w taki dualny sposób, być może jest w tym jakieś podobieństwo. Analiza dokładna wskazuje, iż wyniki uzyskiwane metodami mechaniki kwantowej są tożsame z klasycznymi wynikami matematyki finansowej. Niniejsza praca jest przedstawieniem tych właśnie metod – ze względu na swoją objętość wręcz wstępem do tematu. Zastosowania metod kwantowych są nadal rozwijane i – szczególnie w języku polskim – wciąż niewystarczająco opisane. Z całą pewnością najbliższe lata przyniosą zmianę w tym względzie. pl
dc.abstract.en There is a popular belief among physicists that it is the physics to be the science which is able tp describe all relations that take place in the Universe, and the “theory of everything” can be identified with the Holy Grail of physics. Over the past decades, other very unobvious uses of physics theory were developed - in finance and economics. This area has been called econophysics.Very bold must have been the first attempts to apply thermodynamics to the analysis of financial markets. Even more bizarre seem the methods derived directly from quantum mechanics. After all, what can be the relationship between the world that you cannot see and explore somehow based on “faith” and the world around us, the real one - world of money and financial markets. At the first glance - none. After a brief analysis: if the particles of the microworld have a spin “down” and “up” and the stock exchange also operates in such a dual manner, perhaps there is a similarity there. A thorough analysis indicates that the results obtained by methods of quantum mechanics are equivalent to the results of classic financial mathematics. This thesis presents these methods – yet because of its volume, it is rather an introduction to the subject. Applications of quantum methods have been further developed and - especially in Polish - still insufficiently described. Certainly, the next few years will bring a change in this regard. pl
dc.subject.pl mechanika kwantowa, równanie Schroedingera, wycena opcji, równanie Blacka-Scholesa, kwantowa przestrzeń probabilistyczna, ekonofizyka, zastosowania fizyki pl
dc.subject.en quantum mechanics, Schroedinger equation, valuation of options, Black-Scholes equation, quantum probability space, econophysics, applications of physics pl
dc.contributor.reviewer Zawisza, Dariusz [SAP14003848] pl
dc.contributor.reviewer Karaś, Marek [SAP11017128] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102147-113799 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)