Jagiellonian University Repository

Federacja Rosyjska wobec konfliktu w Kosowie w latach 1996-1999

pcg.skipToMenu

Federacja Rosyjska wobec konfliktu w Kosowie w latach 1996-1999

Show full item record

dc.contributor.advisor Madej, Leszek [SAP11019477] pl
dc.contributor.author Klejbach, Daniel pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:12:20Z
dc.date.available 2020-07-26T19:12:20Z
dc.date.submitted 2015-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209059
dc.language pol pl
dc.title Federacja Rosyjska wobec konfliktu w Kosowie w latach 1996-1999 pl
dc.title.alternative Role of the Russian Federation in Kosovo crisis 1996 – 1999. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy licencjackiej jest analiza postawy i działań Federacji Rosyjskiej wobec konfliktu w Kosowie w latach 1996 – 1999. Dana praca licencjacka ma charakter problemowy i opiera się przede wszystkim na monografiach. Składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, podsumowania i bibliografii. Pierwszy rozdział opisuje uwarunkowania historyczne konfliktu serbsko – albańskiego. W drugim rozdziale dokonano analizy postanowień konferencji w Rambouillet. Następnie w rozdziale poruszony jest aspekt międzynarodowy konfliktu, gdzie nacisk kładzie się na wskazanie różnic w podejściu do konfliktu między Rosja i państwami NATO. Trzeci rozdział poświęcony jest charakterystyce polityki Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu w Kosowie. Jeden z podrozdziałów porusza zagadnienie zmiany wzajemnych stosunków rosyjski – jugosłowiańskich, które do czasu kryzysu jugosłowiańskiego lat 90-tych były dość chłodne. W danym rozdziale przeprowadza się szczegółową charakterystykę ewolucji polityki FR względem krajów bałkańskich, począwszy od 1991 roku oraz ze szczególnym uwzględnieniem strategii ministra spraw zagranicznych i premiera FR Jewgienija Primakowa. W dalszej części trzeciego rozdziału opisane jest włączenie Rosji w proces rozwiązywania kryzysu kosowskiego. W danym podrozdziale dokonuje się analizy zdecydowanego sprzeciwu Rosji wobec poczynań państw NATO na terenie Serbii. W dalszej części analizuje się rolę szczytu G8, który odbył się w Bonn, w procesie wygaszania konfliktu. Na rozdział trzeci składa się także podrozdział szczegółowo charakteryzujący rozbieżności w stanowiskach Rosji i NATO, w kwestii rozwiązania kryzysu kosowskiego. Ponadto podrozdział opisujący rolę rosyjskich sił pokojowych w konflikcie w Kosowie oraz rosyjskich dyplomatów, którzy odegrali znaczącą rolę w zakończeniu konfliktu. W pracy poruszony jest także mało znany fakt zajęcia lotniska w Prisztinie przez wojska rosyjskie, który mógł doprowadzić nawet do otwartego konfliktu międzynarodowego z państwami NATO. W ostatnim podrozdziale porusza się kwestie nastrojów społecznych w Jugosławii, a także stosunku władz Jugosławii do Rosji. pl
dc.abstract.en The purpose of my bachelor work is to analyze the positions and actions of the Russian Federation in relation to the conflict in Kosovo in the period from 1996 – 1999. The first Chapter describes the historical determinants of the conflict, the Serbian – Albanian. The second Chapter is analysing the conference in Rambouillet. Next section looks at international conflict, where the emphasis is on the identification of the differences in approach to the conflict between Russia and NATO countries. The third Chapter is devoted to the policy of the Russian Federation in relation to the crisis in Kosovo. One of the subsections is moving the issue of relationship Russian – Yugoslavian) which by the time of the Yugoslav crisis of the 90's cold. This Chapter contains a detailed description of the evolution of the policy of the Russian Federation in relation to the Balkan countries, since 1991, and taking into account the strategy of the foreign Minister and Prime Minister Yevgeny Primakov. Next, the third section describes the inclusion of Russia in the process of resolving the Kosovo crisis. This section analyzes the strong objections of Russia against the actions of NATO countries on the territory of Serbia. Subsequently, we analyze the role of the G8 summit, which was held in Bonn, in the process of the settlement of the conflict. In Chapter three also includes a section describing in detail the differences in the positions of Russia and NATO in the resolution of the Kosovo crisis . In addition, a section describing the role of the Russian peacekeeping forces in the conflict in Kosovo and Russian diplomats who played a significant role in the conflict. The work also affected a little-known fact classes Pristina airport through the Russian troops, which could even lead to open conflict international with NATO countries. The final section moves the issues of social conflict in Yugoslavia as well as against the authorities of Yugoslavia to Russia. pl
dc.subject.pl Jugosławia, NATO, Rosja, ONZ, Kosowo, Serbia, Primakow, Primakov, Czernomyrdin, Ahtisaari, KFOR, Rambouillet. pl
dc.subject.en Yugoslavia, NATO, Russia, UN, Serbia, Primakov, Chernomyrdin, Ahtisaari, KFOR, Rambouillet. pl
dc.contributor.reviewer Gordziejew, Jerzy [SAP11018624] pl
dc.contributor.reviewer Madej, Leszek [SAP11019477] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102100-146105 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy rosjoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)