Jagiellonian University Repository

Zawartość fosforu organicznego i jego przestrzenne zróżnicowanie na zdegradowanych łąkach porolnych w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy)

pcg.skipToMenu

Zawartość fosforu organicznego i jego przestrzenne zróżnicowanie na zdegradowanych łąkach porolnych w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy)

Show full item record

dc.contributor.advisor Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.author Tęcza, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:10:06Z
dc.date.available 2020-07-26T19:10:06Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209024
dc.language pol pl
dc.title Zawartość fosforu organicznego i jego przestrzenne zróżnicowanie na zdegradowanych łąkach porolnych w Wołosatem (Bieszczadzki Park Narodowy) pl
dc.title.alternative The content of organic phosphorus and their spatial diversity within the degradated meadows in Wołosate (Bieszczady National Park) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zawartości fosforu organicznego oraz jego przestrzenne zróżnicowanie w glebie. Przedmiotem badań był obszar łąki zdegradowanej w Wołosatem na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Badania przeprowadzono na próbkach gleby brunatnej, pobranych z całego profilu oraz dwóch obszarów badawczych o różnym położeniu na stoku. W czasie analiz laboratoryjnych oznaczono podstawowe właściwości gleby takie jak: uziarnienie, pH, zawartość węgla organicznego oraz zawartość fosforu organicznego. Przeprowadzone badania potwierdziły korelacje występujące pomiędzy fosforem organicznym a węglem organicznym i pH gleby. W wyniku analizy stwierdzono także wyraźną różnicę w zawartości Porg oraz Corg w glebie pomiędzy badanymi obszarami. W pracy znalazł się także opis środowiska geograficznego Bieszczadów oraz został poruszony problem degradacji gleb. pl
dc.abstract.en The purpose of this study is to present the amount of organic phosphorus and the spatial variability of this element in soil. The object of those researches was degraded meadow in Wołosate in the area of Bieszczadzki National Park. The studies were based on samples of brown soil profile and two research areas with different slope position. Laboratory analyses determinated the main characteristics of soil such as granulation, pH, contents of organic carbon and organic phosphorus. The researches show correlation between organic phosphorus and organic carbon and pH soil. We can conclude that a significant difference exists between the amount of Porg and Corg within the areas tested. The paper also include description of Bieszczady mountains geographic environment mountains and ask a question of soil degradation. pl
dc.subject.pl fosfor organiczny, Bieszczady, Wołosate, gleby brunatne, degradacja pl
dc.subject.en organic phosphorus, Bieszczady mountains, Wołosate, brown soils, degradation pl
dc.contributor.reviewer Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.reviewer Szymański, Wojciech pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102063-127453 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)