Jagiellonian University Repository

"Rola systemu ocen pracowniczych w instytucjach publicznych"

pcg.skipToMenu

"Rola systemu ocen pracowniczych w instytucjach publicznych"

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.contributor.author Wiśniewski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:10:03Z
dc.date.available 2020-07-26T19:10:03Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209023
dc.language pol pl
dc.title "Rola systemu ocen pracowniczych w instytucjach publicznych" pl
dc.title.alternative "The role of the employee appraisal system in public institutions " pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy omówiono zagadnienie roli jaką pełni system oceny pracowników w instytucjach publicznych w oparciu o literaturę związaną z ocenami pracowniczymi, zarzadzaniem zasobami ludzkimi oraz wyniki badania przeprowadzonego w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto. Celem pracy było zbadanie wpływu systemu ocen na pracowników oraz prowadzenie polityki personalnej w organizacji. W pierwszym rozdziale przedstawiono różne definicje zarządzania, organizacji oraz omówiono metody i techniki przeprowadzania ocen oraz ich funkcje. W drugim rozdziale omówiona została metoda badawcza w formie ankiety i zostały przedstawione jej wyniki. W trzecim rozdziale zawarto wnioski z badań oraz przedstawiono rekomendacje. Wysunięto następujący wniosek: Rola systemu ocen w Urzędzie Skarbowym Kraków – Stare Miasto, nie jest tożsama z rolą omówioną w literaturze przedmiotu. Wykorzystano 22 pozycje bibliograficzne. pl
dc.abstract.en The paper discusses the issue of role of employee appraisal system in public institutions based on the literature associated with assessments of employee , human resources management and the results of a study conducted at the Tax Office Krakow Stare Miasto. The aim of the study was to investigate the impact assessment system for employees and conduct personnel policy within the organization. In the first chapter I present various definitions of management, organization and discusses methods and technology assessments and their functions. In the second chapter I discussed the research method in the form of a questionnaire and the results were presented . Third chapter contains the conclusions of the studies and presented recommendations . I put forward the following conclusion : The role of the rating system in the Tax Office Krakow - Old Town , is not synonymous with the role discussed in the literature. I’ve used 22 bibliographic references . pl
dc.subject.pl MOTYWACJA – OCENA – PRACOWNIK – ZASOBY LUDZKIE pl
dc.subject.en MOTIVATION – EVALUATION – EMPLOYEE – HUMAN RESOURCES pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102062-79226 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)