Jagiellonian University Repository

SINGING SONGS AS A WAY OF ENHANCING PRONUNCIATION SKILLS IN TEACHING PRIMARY SCHOOL EFL STUDENTS

pcg.skipToMenu

SINGING SONGS AS A WAY OF ENHANCING PRONUNCIATION SKILLS IN TEACHING PRIMARY SCHOOL EFL STUDENTS

Show full item record

dc.contributor.advisor Trepczyńska, Magdalena pl
dc.contributor.author Ołdakowski, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:08:42Z
dc.date.available 2020-07-26T19:08:42Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209002
dc.language eng pl
dc.title SINGING SONGS AS A WAY OF ENHANCING PRONUNCIATION SKILLS IN TEACHING PRIMARY SCHOOL EFL STUDENTS pl
dc.title.alternative ŚPIEWANIE PIOSENEK JAKO METODA DOSKONALENIA WYMOWY ANGIELSKIEJ W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl STRESZCZENIEPraca dotyczy wykorzystania piosenki jako narzędzia w nauczaniu języka. Badania naukowe potwierdzają skuteczność nauki opartej na wykorzystaniu piosenek w różnych aspektach nauczania języka obcego. Celem pracy było rozważenie znaczenia śpiewania piosenek dla rozwoju umiejętności wymowy angielskiej w nauczaniu języka obcego. Część teoretyczna, oprócz opisania wzajemnych relacji pomiędzy muzyką a językiem, wskazała aspekt prozodii jako główny czynnik mający wpływ na umiejętność wymowy oraz opisała charakterystyczne cechy piosenek. Stanowiło to podstawę do sformułowania głównej hipotezy badania, mówiącej że śpiewanie piosenek udoskonali wymowę uczniów szkoły podstawowej. Poza główną hipotezą, zostało zaproponowane wyjaśnienie powodów, dla których piosenki o pewnych szczególnych cechach melodii będą miały większy wpływ na postęp uczniów. Część praktyczna poświęcona była eksperymentowi przeprowadzonemu w szkole w ramach badania w działaniu. Dwie grupy uczniów zostały poddane oddziaływaniu różnych metod nauczania. Grupa eksperymentalna uczestniczyła w nauczaniu opartym na śpiewaniu piosenek, podczas gdy grupa kontrolna ćwiczyła wymowę bez użycia piosenek. Dodatkowo, piosenki będące narzędziem w badaniu zostały poddane analizie statystycznej pod kątem skuteczności. Badanie wykazało, że nauczanie oparte na śpiewaniu piosenek miało większy wpływ na poprawę wymowy, oraz że piosenki o cechach melodii, które najlepiej odzwierciedlają prozodyczne aspekty wymowy były efektywniejsze z perspektywy nauczania. pl
dc.abstract.en ABSTRACTThe present work draws upon the concept of song as a development tool in language learning. There has been growing evidence that song-based training facilitates foreign language learning in many different areas. The focus of this thesis was to discuss the significance of singing songs for the improvement of pronunciation skills in teaching English as a foreign language. The theoretical background, apart from describing the music-language relationship, recognized the prosodical aspect as a major variable influencing pronunciation skills and enumerated songs' distinctive features. This gave ground for the main hypothesis of the study, that singing songs will improve primary school students' pronunciation skills. Apart from the main hypothesis, an explanation has been suggested that songs of certain melody characteristics will have a greater effect on students' advancement. The empirical part involved an experiment within action research conducted in the school setting. Two groups of 9-year old students were subjected to different treatment. The experimental group underwent song-based training whereas the control group practised speaking without the use of songs. Additionally, songs that were used in the musical treatment were analyzed and their effectiveness was measured by means of statistical comparison. The study concluded that the song-based treatment had a greater influence on the pronunciation improvement and that songs whose melody features best reflected the prosodical aspects of speech were more beneficial from the educational standpoint. pl
dc.subject.pl śpiewanie piosenek, metoda poprawy wymowy angielskiej, muzyka, język pl
dc.subject.en singing songs, pronunciation improvement, prosody, music-language relationship pl
dc.contributor.reviewer Kusiak-Pisowacka, Monika [SAP11015163] pl
dc.contributor.reviewer Trepczyńska, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102041-170287 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)