Jagiellonian University Repository

Taniec współczesny w Polsce - komu i dlaczego na nim zależy

pcg.skipToMenu

Taniec współczesny w Polsce - komu i dlaczego na nim zależy

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Wołowiec, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:06:55Z
dc.date.available 2020-07-26T19:06:55Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208974
dc.language pol pl
dc.title Taniec współczesny w Polsce - komu i dlaczego na nim zależy pl
dc.title.alternative Contemporary dance in Poland - to whom and why it matters pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca prezentuje charakterystykę środowiska tańca współczesnego w Polsce. Autorka podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie komu i dlaczego na nim zależy, przedstawiając instytucje, organizacje oraz osoby działające w poszczególnych sektorach. Pierwszy rozdział tekstu obejmuje definicję tańca współczesnego, historię jego rozwoju oraz dostępne źródła wiedzy. Kolejna część prezentuje formy prawne funkcjonowania tańca w Polsce, jego przejawy oraz występujące między nimi zależności i różnice. Szczególna uwaga badawcza została poświęcona Instytutowi Muzyki i Tańca, który wyznacza dziś główny kierunek rozwoju tańca poprzez dystrybucję środków ministerialnych i programy własne. Ostatni rozdział to zbiór motywacji i powodów, argumentujących zaangażowanie osób i organizacji sektorowych w kształtowanie środowiska tanecznego. Najsilniejszą grupę interesariuszy stanowią osoby zawodowo związane z tańcem, tancerze, teoretycy i choreografowie, których działalność jest przede wszystkim zauważalna w III sektorze oraz w sektorze publicznym. Finansowanie tańca artystycznego odbywa się w Polsce przede wszystkim ze środków centralnych. pl
dc.abstract.en The present thesis refers to the characteristic of Polish contemporary dance environment. By presenting institutions, organizations and people who actively work in each sectors, the author attempts to answer the question who is responsible for polish dance and why. The first chapter includes a definition of contemporary dance, its history and available sources of knowledge. The next part presents the legal forms of its activity and emphasizes the meaningful variations and relations between them. Particular research attention is dedicated to Institute of Music and Dance, which gives the major direction in dance progress throughout distribution of ministerial funds and own programmes. The last chapter is a collection of motivations and reasons, which explain the people and organizations’ engagement in the creation of dance society. The strongest group of stakeholders are people professionally related to dance: primarily dancers, theoreticians and choreographers who especially work in the non-profit and public organizations. The Polish artistic dance is mostly supported by the central funds. pl
dc.subject.pl TANIEC WSPÓŁCZESNY, TEATR TAŃCA, INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA pl
dc.subject.en CONTEMPORARY DANCE, DANCE THEATRE, INSTITUTE OF MUSIC AND DANCE pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102010-130911 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)