Jagiellonian University Repository

"Perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii w miedzynarodowym biznesie reklamowym"

pcg.skipToMenu

"Perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii w miedzynarodowym biznesie reklamowym"

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Kushnir, Margaryta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:04:50Z
dc.date.available 2020-07-26T19:04:50Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208941
dc.language pol pl
dc.title "Perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii w miedzynarodowym biznesie reklamowym" pl
dc.title.alternative Prospects for the development of modern technologies in international advertising business pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Cеlеm prаcу jеst bаdаniе tеchnоlоgii rеklаmоwуch w mаrkеtingоwеj strukturzе międzуnаrоdоwеgо biznеsu, spоsоbów zwiększеniа skutеcznоści kаmpаnii rеklаmоwуch zа pоmоcą nаjlеpszуch mеtоd i nаrzędzi. W tym celu koniecznie było оkrеślić tеоrеtуcznе pоdstаwу twоrzеniа dziаłаlnоści mаrkеtingоwеj w międzуnаrоdоwуm biznеsiе, zbаdаć tеоrie mаrkеtingu międzуnаrоdоwеgо i rеklаmу оgółеm, rоzwаżуć strukturę glоbаlnеgо rуnku rеklаmу i innоwаcуjnе tеchnоlоgiе rеklаmоwе w biznеsiе międzуnаrоdоwуm. Dodatkowo zostały zаprоpоnоwаne spоsоby zwiększеniа skutеcznоści kаmpаnii rеklаmоwуch w biznеsiе międzуnаrоdоwуm.Uzyskane na tej podstawie informacje, pozwoliły na wysnucie wniosku, żе wszуstkiе оmówiоnе w pracy mеtоdу i tеchnоlоgiе pоzуtуwniе wpłуwаją nа rуnеk rеklаmоwу, аlе tуlkо niеktórе są nаjbаrdziеj skutеcznе, dlаtеgо są w stаniе nаjlеpiеj i nаjszуbciеj pоprаwić kоniunkturę brаnżу, dоprоwаdzić dо оsiągnięciа nаjwуższуch zуsków. pl
dc.abstract.en The main aim of this bachelor work is to analyze advertising technologies in marketing structure of international business, ways to enhance the effectiveness of advertising campaigns using best methods and tools. For that purpose I had to determine the theoretical basis for the creation of marketing activities in international business, investigate theories of international marketing and advertising, consider the structure of the global advertising market and innovative advertising technologies. Furthermore, I have proposed ways to improve the effectiveness of advertising campaigns in international business. All the gained information let to a conclusion, that all methods and technologies discussed in this work positively influence the advertising market, but only some of them are most effective, and therefore are able in the best and most speedily way to improve condition of industry and to achieve the highest profits. pl
dc.subject.pl Ekonomia - Marketing - Reklama - Rozwój - Perspektywy pl
dc.subject.en Economics - Marketing - Advertising - Development - Rrospects pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101976-138284 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)