Jagiellonian University Repository

Kultura w mediach publicznych po roku 1989 na przykładzie polskiej telewizji publicznej

pcg.skipToMenu

Kultura w mediach publicznych po roku 1989 na przykładzie polskiej telewizji publicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.author Seidel, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:03:56Z
dc.date.available 2020-07-26T19:03:56Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208927
dc.language pol pl
dc.title Kultura w mediach publicznych po roku 1989 na przykładzie polskiej telewizji publicznej pl
dc.title.alternative Culture in the public media since 1989 on the example of polish public television pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest kultura w polskiej telewizji publicznej po roku 1989. Jej celem jest próba diagnozy sfery medialnej w kontekście oceny jakości prezentowanych treści kulturowych. Pierwsza część pracy to teoretyczne ujęcie zagadnień procesu komunikowania i ogólna charakterystyka środków masowego przekazu. Następnie zaprezentowano zjawisko mediów masowych w ujęciu kulturoznawczym z uwzględnieniem ich związków i zależności z kulturą i społeczeństwem. Trzeci rozdział pracy stanowi charakterystykę polskiej telewizji publicznej. W ostatniej, kluczowej części pracy dokonano analizy oferty programowej pod kątem kulturowej zwartości przekazu medialnego. Analiza literatury przedmiotu, jak również przeprowadzone ba-dania, pozwoliły wysnuć wniosek, iż kondycja kultury w polskich mediach publicznych uległa osłabieniu na przestrzeni lat. pl
dc.abstract.en The theme of this work is the culture in polish public television since 1989.It’s aim is to diagnose the media sphere in the context of the assessment of the quality of the presented cultural content. The first part of this theoretical approach to problems of communication process and general characteristics of the media. Then they presented the phenomenon of the mass media in terms of cultural studies, including their relation-ships and dependencies of culture and society. The third chapter work is characteristic of polish public television. In the final crucial part of the work we analyze the program offer in terms of cultural compactness of media. Analysis of literature, as well as studies made it possible to draw a conclusion, that the condition of polish culture in the public media has been weakened over the years. pl
dc.subject.pl KULTURA — MEDIA — TELEWIZJA PUBLICZNA pl
dc.subject.en CULTURE — MEDIA — PUBLIC TELEVISION pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.reviewer Maciąg, Rafał [SAP13001163] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101961-131656 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)