Jagiellonian University Repository

Polska Rzeczpospolita Ludowa jako próba modernizacji peryferii w ujęciu teorii systemów-światów.

pcg.skipToMenu

Polska Rzeczpospolita Ludowa jako próba modernizacji peryferii w ujęciu teorii systemów-światów.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Grześczyk, Antoni pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:03:33Z
dc.date.available 2020-07-26T19:03:33Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208921
dc.language pol pl
dc.title Polska Rzeczpospolita Ludowa jako próba modernizacji peryferii w ujęciu teorii systemów-światów. pl
dc.title.alternative Polish People's Republic as an attempt to modernize the periphery from the perspective of world-systems theory pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o powodzenie projektu przyspieszonej modernizacji peryferii w ramach gospodarki centralnie planowanej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Podstawę teoretyczną stanowi koncepcja systemów-światów autorstwa Immanuela Wallersteina. Podejście to koncentruje się na historii gospodarczej, handlu międzynarodowym i globalnym podziale pracy. W pracy omówiono źródła teorii systemów-światów: szkołę Annales oraz teorię zależności. Przedstawione zostały główne założenia i metody badawcze teorii systemów-światów. Następnie prześledzona została historia gospodarcza Polski od XVI wieku do czasów współczesnych. Szczególnie uzwzględniony został okres gospodarki centralnie planowanej (1944-1980). W pracy wykorzystano opracowania historii gospodarczej Polski, fragmenty debat i programów ekonomicznych PRL oraz prace teoretyczne Wallersteina oraz innych autorów. W ostatniej części porównana została sytuacja Polski w międzynarodowym podziale pracy przed i po projekcie gospodarki centralnie planowanej. Uzasadnione zostało zasadnicze niepowodzenie projektu modernizacji przez państwo. pl
dc.abstract.en The dissertation is an attempt to investigate how successful theaccelerated modernisation project was in the centrally planned economy inPolish People's Republic. Immanuel Wallerstein's world-systems theoryserves as the theoretical basis. The theory focuses on economic history,international trade and global division of labour. Its sources (the AnnalesSchool and dependency theory), main assumption and research methods arepresented. Economic history of Poland from the 16th century to the presenttimes is then outlined, with particular emphasis on the centrally plannedeconomy in Polish People's Republic (1944–1980). The last part examinesPoland's standing in the international division of labour before and afterthe centrally planned period. Finally, the overall failure of the state-ledmodernization project is accounted for. pl
dc.subject.pl historia gospodarcza,gospodarka centralnie planowana, system-świat, Polska, Wallerstein pl
dc.subject.en economic history, centrally planned economy, world-system, Poland, Wallerstein pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101955-142514 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)