Jagiellonian University Repository

Efekt zerowej ceny w nurtach psychologicznych w ekonomii.

pcg.skipToMenu

Efekt zerowej ceny w nurtach psychologicznych w ekonomii.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Damek, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:01:57Z
dc.date.available 2020-07-26T19:01:57Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208901
dc.language pol pl
dc.title Efekt zerowej ceny w nurtach psychologicznych w ekonomii. pl
dc.title.alternative Zero-price effect in psychological approaches in economics. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy będzie przyjrzenie się różnicom w modelach opisu postępowania jednostki wchodzącej w interakcje ekonomiczne prezentowanych przez podejście ortodoksyjne w mikroekonomii zdominowane przez myśl neoklasyczną oraz obrazu zachowania konsumenta rysowanego przez alternatywne modele tworzone przez ekonomistów reprezentujących nurt psychologiczny w ekonomii(przede wszystkim ekonomię behawioralną). Ilustracją tych zasadniczych rozbieżności będzie podejście obu szkół do problemu istnienia danych pochodzących z empirycznych obserwacji, które przeczą standardowemu modelowi teorii oczekiwanej użyteczności, jak również całej wizji racjonalnego człowieka gospodarującego, niepodatnego na błędy poznawcze błyskawicznego kalkulatora, jaką model ten zakłada. Za szczegółowy przykład wykazujący koncepcyjną sprzeczność tradycyjnego i behawioralnego opisu zdarzeń ekonomicznych i natury stojących za nim podmiotów posłuży tzw. efekt zerowej ceny, czyli sytuacja, w której konsumenci wykazują postrzeganie wzrostu wewnętrznej wartości jednego z dóbr w koszyku towarów do wyboru w sytuacji, gdy jego cena spada do zera, co objawia się drastycznym wzrostem popytu na darmowy towar, w dużej mierze niezależnie od jego faktycznej relacji koszt-korzyść w porównaniu z innymi dobrami dostępnymi w koszyku. pl
dc.abstract.en This thesis will attempt to examine the differences between the models describing the behaviour of individuals entering into economic interactions presented by the orthodox approach in economics dominated by neoclassical thought as well as the image of consumer behaviour provided by alternative models developed by economists representing the psychological approach in economics (chiefly behavioral economics). Those fundamental discrepancies will be illustrated by examining the approach of both of the schools to the problem of existence of data derived from empirical observations which contradict the standard expected utility model along with the entire viosion of a rational economic human being - a lightning calculator invulnerable to cognitive biases, this model assumes. To show the conceptual conflict between the traditional and the behavioral description of economic occurrences and the nature of the entities they are influenced by this paper will use a specific example of the so called zero-price effect, that is a situation in which consumers seem to observe an increase in the intrinsic value of one of the products in a bundle of goods to be chosen from when its price drops down to zero, which manifests itself in a dramatic increase in the demand for the free product, mostly regardless of its actual cost-benefit ration when compared to other goods available in the bundle. pl
dc.subject.pl efekt zerowej ceny, ekonomia behawioralna, ekonomia ortodoksyjna, eksperyment w ekonomii, zachowanie konsumenta pl
dc.subject.en behavioral economics, consumer behaviour, experiment in economics, orthodox economics, zero-price effect pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101934-23435 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)