Jagiellonian University Repository

Ukrainian Spirit, European Soul? Study of European Identity of Ukrainian Youth in the City of L`viv

pcg.skipToMenu

Ukrainian Spirit, European Soul? Study of European Identity of Ukrainian Youth in the City of L`viv

Show full item record

dc.contributor.advisor Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.author Rohalska, Zhanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:01:34Z
dc.date.available 2020-07-26T19:01:34Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208895
dc.language eng pl
dc.title Ukrainian Spirit, European Soul? Study of European Identity of Ukrainian Youth in the City of L`viv pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ta praca analizuje specyfikę europejskiej tożsamości ukraińskich studentów studiów magisterskich i podyplomowych na Ukrainie Zachodniej (studium przypadku miasta Lwowa). Analiza jakościowa i ilościowa prowadzona jest na podstawie kwestionariusza . W badaniu podjęto próbę oceny poczucia europejskości wśród respondentów, analizy ich interpretacji pojęcia "Europa" i "europejski", określenia, jak wielu młodych ludzie posiadają europejską tożsamość i jak to jest związane z ich innymi tożsamościami. Jednym z celów jest również ocena postawy respondentów wobec UE i badanie różnych aspektów korelacji UE a Ukrainą . Naszą główną hipotezą jest to, że w większości młodzi wykształceni ukraińscy ludzie uważają się Europejczykami, a ich tożsamość europejska opiera się przede wszystkim na ich poczucie europejskości, niezależnie od ich postawy wobec UE i integracji europejskiej. pl
dc.abstract.en Center of European Studies, Eastern and Central European Studies. pl
dc.subject.pl Analiza, kwestionariusz, Europa, europejski, europejska tożsamość, tożsamość, Europejczyk, Lwów, Ukraina Zachodnia. pl
dc.subject.en This thesis examines the peculiarities of European identity of Ukrainian graduate and postgraduate students in Western Ukraine (case-study of the city of L`viv). The qualitative and quantitative analysis is conducted on the basis of a questionnaire. The study attempts to assess the feeling of Europeanness among the respondents, to analyze their interpretation of concepts “Europe” and “European”, to determine how many young, people possess European identity and how it is related to their other identities. One of the goals is also to evaluate the respondents` attitudes towards EU and examine different aspects of correlation of EU and Ukraine. Our main hypothesis is that in their majority young educated Ukrainian people consider themselves European and their European identity is mainly founded on their feeling of Europeanness, it does not depend on their attitudes to EU or European integration. pl
dc.contributor.reviewer Pożarlik, Grzegorz [SAP11017263] pl
dc.contributor.reviewer Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101928-118270 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)