Jagiellonian University Repository

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Budopol - Wrocław S.A.

pcg.skipToMenu

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Budopol - Wrocław S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Klimek, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:01:00Z
dc.date.available 2020-07-26T19:01:00Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208886
dc.language pol pl
dc.title Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa Budopol - Wrocław S.A. pl
dc.title.alternative Prediction the bankruptcy of enterprises by example enterprise Budopol-Wrocław S.A. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Upadłość przedsiębiorstw to współcześnie nieodłączny element każdej gospodarki rynkowej. Modele analizy finansowej pozwalają na dokładne zbadanie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co może okazać się skutecznym narzędziem oceny wykorzystywanym nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale także przez całe ich otoczenie: kredytobiorców, partnerów biznesowych, inwestorów, audytorów. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny skuteczności wybranych polskich modeli prognozowania zagrożenia upadłością, na przykładzie przedsiębiorstwa Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej. Praca składa się z części teoretycznej i analitycznej. Teoria obejmuje kwestie prawne upadłości przedsiębiorstw w Polsce, a także opisane zostają w niej modele wczesnego ostrzegania: Mączyńskiej, Hołdy, Hadasik, Hamrola-Czajki-Piechockiego oraz Gajdki-Stosa. Część analityczna natomiast to ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranych modeli prognozowania upadłości i weryfikacja zasadności ogłoszenia upadłości układowej. Badania przeprowadzono na podstawie sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Budopol – Wrocław S.A. za lata 2010, 2011 i 2012. W rezultacie potwierdziły one skuteczność modeli wczesnego ostrzegania, których obliczone wartości dla 2012 roku wskazały na upadłość przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en Contemporarily the bankruptcy of enterprises is an integral part of every market economy. The bankruptcy prediction models allow assess the current financial situation of the company, what could prove an effective assessment tool, and what is more, it could be used not only by the company but also throughout their environment: borrowers, business partners, investors and auditors. The main objective of this work is an attempt to verify the effectiveness of selected bankruptcy prediction models by example enterprise Budopol-Wroclaw S.A. in arrangement bankruptcy. The work consists of the theoretical and analytical part. The theory is bringing up issues concerning the bankruptcy of enterprises from the legal side, as well there are described bankruptcy prediction models: Maczynska’s, Holda’s, Hadasik’s, Hamrol-Czajka-Piechocki’s and Gajdka-Stos’s. The analytical part shows the company financial rating with bankruptcy prediction models and verifies if there were grounds to declare bankruptcy. For the analysis of the financial condition of the company has been used financial data from the consolidated financials statements of the Capital Group Budopol-Wroclaw S.A. for the years 2010, 2011 and 2012. Summarizing the results confirm the effectiveness of bankruptcy prediction models. pl
dc.subject.pl analiza - finanse - modele upadłości - prawo upadłościowe - upadłość przedsiębiorstwa pl
dc.subject.en analysis - bankruptcy law - bankruptcy models - bankruptcy of enterprise – finance pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101919-183420 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)