Jagiellonian University Repository

Sztuka performance w kulturze popularniej na przykładzie Lady Gagi

pcg.skipToMenu

Sztuka performance w kulturze popularniej na przykładzie Lady Gagi

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Nowak, Marcelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:00:21Z
dc.date.available 2020-07-26T19:00:21Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208876
dc.language pol pl
dc.title Sztuka performance w kulturze popularniej na przykładzie Lady Gagi pl
dc.title.alternative The art of performance in popular culture example of Lady Gaga pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy zjawisko takie jak Lady Gaga jest przejawem subwersji czy wytworem rynku kapitalistycznego? Szukając odpowiedzi na to pytanie uwzględnione zostały refleksje m. in., Guy'a Deborda i Jeana Baudrillarda w teoriach społeczeństwa spektaklu i teorii symulacji. Główny nacisk położono na usystematyzowanie sztuki performance oraz jej teoretycznego tła. Postawiono tezę, że zjawisko Lady Gagi, pomimo pozornych cech kontestacji jest przykładem ewolucji kapitalizmu. Nie jest związana z żadną ideologią, która mogłaby zaprzeczyć temu systemowi. Jest ona wytworem świadomym politycznie i elementem optymalizującym ten system. pl
dc.abstract.en The aim of the work is the answer to a question about whether the phenomenon such as Lady Gaga is a manifestation of subversion is the product of the capitalist market? Searching for the answer to this question include reflections by, among others, Guy Deborda and Jean Baudrillard, in theories of society of the spectacle and the theory of simulation. The main emphasis on structuring the performance art and its theoretical background. The thesis was that phenomenon Lady Gaga, despite apparent characteristics of the contestation is an example of the evolution of capitalism. It is not associated with any ideology that could deny. It is the product of conscious politically and to optimize the system. pl
dc.subject.pl Performance, Lady Gaga, symulakra, spektakl pl
dc.subject.en Performance, Lady Gaga, symulakra, spectacle pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Woźniak, Cezary [SAP14003629] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101909-152592 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy kultura współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)