Jagiellonian University Repository

Koncerty i festiwale muzyczne w Polsce jako branża sektora kreatywnego

pcg.skipToMenu

Koncerty i festiwale muzyczne w Polsce jako branża sektora kreatywnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Ilczuk, Dorota pl
dc.contributor.author Osielczak, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:58:22Z
dc.date.available 2020-07-26T18:58:22Z
dc.date.submitted 2015-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208845
dc.language pol pl
dc.title Koncerty i festiwale muzyczne w Polsce jako branża sektora kreatywnego pl
dc.title.alternative Concerts And Music Festivals in Poland As A Part Of The Creative Sector pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca opiera się na analizie polskiej branży koncertów i festiwali muzycznych. Jako element sektora kreatywnego jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, zdolna do kreowania wysokiej jakości dóbr i usług z wykorzystaniem talentu i innowacji. Rozdział I przedstawia charakterystykę sektora kreatywnego, ukazuje branżę koncertów i festiwali jako jego elementarną część oraz definiuje kluczowe dla pracy pojęcia.Kolejny rozdział stanowi analizę branży koncertów i festiwali Polsce, wskazując na jej dynamiczny rozwój, pozytywny wpływa na gospodarkę oraz społeczeństwo. Rozdział II opiera się na interpretacji rządowych danych statystycznych oraz analizie praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w branż.Ostatni rozdział ukazuje podmioty działające w branży koncertów i festiwali muzycznych w świetle badań własnych. Po przeprowadzeniu serii wywiadów z przedstawicielami agencji bookingowych, eventowych i artystycznych autorka analizuje najważniejsze problemy i wyzwania, a także opinie i spostrzeżenia osób związanych z branżą zawodowo.Zakończenie zawiera wnioski płynące z analizy literatury i danych zastanych oraz przeprowadzonych badań terenowych. Ponadto praca zawiera Post Scriptum, którego celem jest pokazanie działalności publicznej instytucji kultury w branży koncertów i festiwali w oparciu o przeprowadzone badanie terenowe. pl
dc.abstract.en Presented thesis is based on the analysis of the Polish concerts and music festivals industry. As a part of the creative sector it is one of the most dynamically developing branches of the Polish economy, capable of creating high-quality goods and services with the use of talent and innovation.Chapter I of the thesis presents the characteristics of the creative sector, shows concerts and festivals industry as its integral part and defines the key notions.The following chapter is devoted to the analysis of the branch in Poland, pointing out its dynamic development and positive impact on the economy and society. Chapter II is based on the interpretation of government’s statistical data and the analysis of the practical aspects of conducting business in this particular industry.The last chapter is based on the field research and focused on presenting the entities that conduct business in the concerts and music festivals branch. Having conducted a series of interviews with representatives of booking, event, and artistic agencies the author analyzes the main problems and challenges, as well as the opinions and insights of professionals related to the industry.The conclusion lays out findings resulting from the bibliography, knowable data and conducted field research. In addition, the thesis contains Post Scriptum, which aim is to present the concerts and music festival branch from the public entity’s point of view. pl
dc.subject.pl KONCERTY – FESTIWALE – MUZYCZNE – SEKTOR - KREATYWNY pl
dc.subject.en CONCERTS – FESTIVALS – MUSIC – CREATIVE - SECTOR pl
dc.contributor.reviewer Plebańczyk, Katarzyna [SAP11017859] pl
dc.contributor.reviewer Ilczuk, Dorota pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101877-127373 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)