Jagiellonian University Repository

Komunikologiczne aspekty mody młodzieżowej w Polsce w latach 1950-1970

pcg.skipToMenu

Komunikologiczne aspekty mody młodzieżowej w Polsce w latach 1950-1970

Show full item record

dc.contributor.advisor Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.contributor.author Jaromin, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:57:36Z
dc.date.available 2020-07-26T18:57:36Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208833
dc.language pol pl
dc.title Komunikologiczne aspekty mody młodzieżowej w Polsce w latach 1950-1970 pl
dc.title.alternative Communicative aspects of youth fashion in Poland in the years 1950-1970 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Epoka PRL była w Polsce czasem bardzo specyficznym, który trwał długo i nie był jednorodny. Okres ten kojarzy się z wieloma zjawiskami i formami sztuki. Moda natomiast, w Polsce Ludowej to także ruch oporu, postawa polityczna, nieformalny ruch doskonałych krawcowych i bardzo formalny ruch gospodarki planowanej. Bikiniarze, dżinsy, degolówka, hipisi – kolejne dekady PRL miały odznaczały się charakterystycznymi elementami, które posiadały funkcję nie tylko użytkową, ale komunikatywną. W mojej pracy, chciałam przedstawić modę polską z lat 1950-1970 skupiając się nie na tym co noszono, ale dlaczego akurat to. Dlaczego hipisi zapuszczali włosy, a bikiniarze nosili wąskie spodnie. Chciałam wskazać i przeanalizować wybrane subkultury oraz elementy ubioru, które noszone, powodowały automatyczne przyporządkowanie danej osoby przez państwo oraz społeczeństwo do danej grupy, poglądów czy idei. Zainteresowało mnie zatem szczególnie to, jaki komunikat wysyłał dany ubiór oraz czy osoby noszące dany strój były świadome owego komunikatu. pl
dc.abstract.en The era of PRL in Poland was a very specific time, which lasted a long time and was not homogeneous. This period is associated with many events and forms of art. Fashion, however, in PRL Poland is also a resistance movement, political attitude, informal movement of fine tailors and very formal movement of planned economy. Bikiniarze, jeans, degolówka, hippies - the next decades of PRL were characterized by distinctive elements that have a function not only usable, but communicative.In my work, I wanted to introduce Polish fashion from the years 1950-1970 focusing not on what people wore, but why exactly those clothes. Why hippies had long hair and Bikiniarze wore tight pants. I wanted to identify and analyze selected subcultures and items of clothing that worn were causing the automatic assignment of a person by the state and society to the groups, views or ideas. I am therefore particularly interested in this, what message sent the dress and whether wearers of the outfit were aware of that statement. pl
dc.subject.pl Moda, PRL, komunikacja, subkultury pl
dc.subject.en Fashion, PRL, communication, subcultures pl
dc.contributor.reviewer Pielużek, Marcin pl
dc.contributor.reviewer Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101864-182967 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)