Jagiellonian University Repository

Konflikt w Kosowie w latach 1998-1999 w relacjach polskiej prasy

pcg.skipToMenu

Konflikt w Kosowie w latach 1998-1999 w relacjach polskiej prasy

Show full item record

dc.contributor.advisor Bruski, Jan [SAP11017231] pl
dc.contributor.author Czech, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:55:49Z
dc.date.available 2020-07-26T18:55:49Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208805
dc.language pol pl
dc.title Konflikt w Kosowie w latach 1998-1999 w relacjach polskiej prasy pl
dc.title.alternative The conflict in Kosovo in 1998-1999 in relations of the Polish press pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przebiegu konfliktu w Kosowie oraz interwencji NATO w świetle doniesień polskiej prasy i pokazanie sposobu relacjonowania tej konfrontacji. W pracy ograniczyłem się przede wszystkim do publikacji, jakie ukazały się na łamach „Gazety Wyborczej” oraz „Dziennika Polskiego”. Dodatkowo wykorzystałem artykuły, które ukazywały się w „Rzeczpospolitej”, i w znacznie mniejszym stopniu innych tytułach. Korzystałem z literatury przedmiotu dotyczącej historii Kosowa, Jugosławii, natowskiej operacji Allied Force, czy wydarzeń towarzyszących. W głównej mierze wykorzystałem opracowania: „Rozbicie Jugosławii” Marka Waldenberga, „Kosowo. Konflikt i interwencja” Konrada Pawłowskiego oraz „Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku” Danuty Gibas-Krzak. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów: w pierwszym przedstawiłem genezę konfliktu serbsko-albańskiego, w rozdziale drugim scharakteryzowałem uczestników konfliktu, a w rozdziale trzecim ukazałem wojnę w Kosowie w relacjach polskiej prasy od roku 1998 r. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to present course of the conflict in Kosovo and NATO intervention in reports in the Polish press. At my work I limited primarily to the publication which appeared in "Gazeta Wyborcza" and "The Polish Daily". In addition, I used the articles that were published in "Rzeczpospolita" and to a much lesser extent, in the other titles. I used the literature on the history of Kosovo, Yugoslavia, NATO-led Operation Allied Force, and events. Out of many sources I have most often come to the positions: "The breakdown of Yugoslavia" by Mark Waldenberg, "Kosovo. Conflict and Intervention" by Konrad Pawlowski and "Serbo-Albanian conflict in Kosovo in the twentieth century" by Danuta Gibas-Krzak. My work consists of three chapters: the first presented the genesis of Serbian-Albanian conflict, in the second chapter I characterized the participants in the conflict, and the third chapter revealed the war in Kosovo in relations in the Polish press since 1998. pl
dc.subject.pl Kosowo, Albańczycy, prasa, konflikt, interwencja. pl
dc.subject.en Kosovo, Albanians, press, conflict, intervention. pl
dc.contributor.reviewer Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.reviewer Bruski, Jan [SAP11017231] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101835-132821 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy antropologia historyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)