Jagiellonian University Repository

Die Auseinandersetzung mit der DDR in der Liryk von Wolf Biermann

pcg.skipToMenu

Die Auseinandersetzung mit der DDR in der Liryk von Wolf Biermann

Show full item record

dc.contributor.advisor Schneider, Angelika pl
dc.contributor.author Bienia, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:55:19Z
dc.date.available 2020-07-26T18:55:19Z
dc.date.submitted 2015-12-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208797
dc.language ger pl
dc.subject.other Wolf Biermann, Kommunismus, DDR, Sozialismus, Lyrik, Ausbürgerung, Liedermacher pl
dc.title Die Auseinandersetzung mit der DDR in der Liryk von Wolf Biermann pl
dc.title.alternative Analiza badawcza liryki niemieckiego pisarza Wolfa Biermanna pl
dc.title.alternative The analysis of Wolf Biermann’s poems about his conflict with the political system of the German Democratic Republic. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest analiza liryki niemieckiego pisarza oraz pieśniarza Wolfa Biermanna, w której autor prowadzi spór z systemem politycznym Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Badania liryki wyżej wymienionego autora zostały podjęte w celu odkrycia w jaki sposób autor zmierza się z komunizmem. Pracę podzielono na wstęp, część główną oraz podsumowujące zakończenie. Wstęp zawiera opis systemu politycznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej napisanego na podstawie Konstytucji NRD z 1974 roku. Omówiono również krótko najważniejszych przedstawicieli literatury z danej epoki. Ponadto do tej części pracy została dołączona krótka biografia autora. Uwzględniono w niej dzieciństwo autora, okres studiów, pracy literackiej oraz najważniejsze dzieła. Wolf Biermann jako syn komunisty żydowskiego pochodzenia, który zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz musiał przesiedlić się wraz z matką z Hamburga do NRD. Sam autor, który wyraża poglądy komunistyczne w swoich utworach krytykuje jednak ten system polityczny. W głównej części pracy skupiono się na analizie najważniejszych dzieł autora. Wiersze zostały podzielone na cztery grupy tematyczne. Pierwsza grupa to utwory, w których autor prowadzi spór z systemem politycznym: „Ein deutscher Kommunist”, „An die alten Genossen”, „Das Barlach-Lied”, „Gesang für meine Genossen”, „Warte nicht auf beßre Zeiten“ i „Himmelfahrt in Berlin“. W tych utworach Biermann wyraża niezadowolenie z postawy osób trzymających władze w państwie. Drugą grupę tworzą utwory tematyzujące podział Niemiec na Niemiecką Republikę Demokratyczną oraz na Republikę Federalną Niemiec: „Mein Vaterland, mein Vaterland”, „Ballade von Leipzig nach Köln”, „Berlin Du deutsche, deutsche Frau”.Autor krytykuje ten podział oraz wyraża swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji politycznej.Do trzeciej grupy wierszy należą te wiersze, w których autor opisuje sytuację polityczna NRD oczami dysydenta: „Ballade auf den Dichter Francois Villon”, „Politische Zoologie” oraz „Ermutigung”. Wolf Biermann w wyżej wymienionych utworach wyraża krytykę komunistów i sam komunizm. Pieśniarz pomimo tego iż sam określa się jako komunista zarzuca rządzącym, że nie spełniają idei tego systemu politycznego. Poprzez swoją tyranie nie pozwalają oni społeczeństwu żyć w wolności i równości, które zostały im zapewnione w konstytucji. Ostatnia grupa zawiera wiersz „Ballade vom preußischen Ikarus”. Ten utwór został napisany już po pozbawieniu autora obywatelstwa NRD. Wolf Biermann jako osoba, która musiała opuścić ta część Niemiec dostrzega braki w systemie, w który wierzył i który został mu wpojony przez ojca. W tym utworze autor porównuje się do mitologicznego Ikara. Biermann w odróżnieniu od mitologicznego bohatera nie upada i nie ginie. W końcowej części pracy przedstawiono krótkie podsumowanie badań. By zrozumieć twórczość literacką autora należy znać lub próbować zrozumieć sytuację polityczną w jakiej żył autor. Konieczne jest również poznanie dzieł innych autorów, do których nawiązuje Biermann w swoich pieśniach. pl
dc.abstract.en The topic of the thesis is the analysis of Wolf Biermann’s poems about his conflict with the political system of the German Democratic Republic. The work is divided into an introduction, main part and complete summary. The intoduction includes a description of the political system of the German Democratic Republic based on the Constitution of the GDR from 1974. Additionally, an overview of the most important representatives of the literature of that era is done. In addition to this part of the work was accompanied by a short biography of the author. It includes the author's childhood, a period of study, work and literary works .Wolf Biermann, the son of a Communist of Jewish origin, who died in the German concentration camp Auschwitz has resettled along with his mother from Hamburg to East Germany. The author himself, which expresses the views of the Communist Government in his works, however, criticizes the political system. The main part of the thesis focuses on the analysis of the most important works of the author. The poems were divided into four groups. The first group consists poems, in which the author leads dispute with political system „Ein deutscher Kommunist”, „An die alten Genossen”, „Das Barlach-Lied”, „Gesang für meine Genossen”, „Warte nicht auf beßre Zeiten“ and „Himmelfahrt in Berlin“. In these poems Biermann is dissatisfied with the attitude of the people holding the authorities in the State.The second group is formed by poems on the division of German Democratic Republic and the Federal Republic of Germany: „Mein Vaterland, mein Vaterland”, „Ballade von Leipzig nach Köln”, „Berlin Du deutsche, deutsche Frau”. The author criticizes the partition and expresses its dissatisfaction with the political situation. The third group are those in which the author describes the political situation of East Germany through the eyes of a dissident: „Ballade auf den Dichter Francois Villon”, „Politische Zoologie” and „Ermutigung”. In the aforementioned poems Wolf Biermann expresses criticism of Communists and communism. The songwriter, despite the fact that he referred to himself as a Communist, claims that the ruling party does not comply with the idea of the political system. Through its tyranny they do not allow the public to live in liberty and equality, which are provided for in the Constitution. The last group includes the poem„Ballade vom preußischen Ikarus”. This song was written after the author's deprivation of citizenship of the GDR. Wolf Biermann as the person who had to leave this part of Germany recognises the deficiencies in the system, in which he believed and that was instilled by his father. In this song the author compares himself to the mythological Icarus. Biermann unlike the mythological hero does not fall and die.The final part of the work presents a short summary of the research. In order to understand the author's literary works, you need to know, or try to understand the political situation in which the author lived. It is also necessary to know the works of other authors, which refers in its mentioned Biermann. pl
dc.abstract.other Das Thema meiner Magisterarbeit ist „Auseinandersetzung mit der DDR in der Lyrik von Wolf Biermann“. Die Analyse der Lyrik von Wolf Biermann hilft, die Auseinandersetzung des Autors mit dem Kommunismus zu verstehen. Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und Schlussfolgerungen. In der Einleitung wird die Beschreibung des politischen Systems der DDR dargestellt. Diese wird auf Basis der Verfassung der DDR aus 1974 beschrieben. Hier werden auch die wichtigsten Vertreter der Literatur dieser Epoche dargestellt. Zu diesem Teil wird auch eine kurze Biographie des Autors hinzugefügt. Es werden die Kindheit, Jugend, Studienzeit, die schriftstellerische Tätigkeit und die wichtigsten Werke berücksichtigt. Wolf Biermann als Sohn eines jüdischen Kommunisten, der im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde, musste mit seiner Mutter von Hamburg in die DDR umsiedeln. Obwohl Biermann sich selbst als Kommunist bezeichnete, kritisierte er in seinen Werken dieses System.Der Hauptteil behandelt die Analyse der wichtigsten Werke des Autors. Die Gedichte werden in vier Gruppen geteilt. Zu der ersten Gruppe gehören die Gedichte, die die Auseinandersetzung des Autors mit der DDR thematisieren: „Ein deutscher Kommunist”, „An die alten Genossen”, „Das Barlach-Lied”, „Gesang für meine Genossen”, „Warte nicht auf beßre Zeiten“ und „Himmelfahrt in Berlin“. In den Gedichten äußert der Autor seine Unzufriedenheit mit der Tätigkeit der Herrschenden. Die zweite Gruppe besteht aus den Gedichten, die die Teilung Deutschlands thematisieren: „Mein Vaterland, mein Vaterland”, „Ballade von Leipzig nach Köln”, „Berlin Du deutsche, deutsche Frau”. Der Autor kritisiert diese Teilung und äußert seine Unzufriedenheit mit dieser Situation. Die nächste Gruppe sind die Dissidentengedichte: „Ballade auf den Dichter Francois Villon”, „Politische Zoologie” und „Ermutigung”. In den oben genannten Werken stellte Wolf Biermann seine Kritik der Kommunisten und am Kommunismus selbst dar. Obwohl der Liedermacher sich selbst als Kommunist bezeichnete wirft er den Herrschenden vor, dass sie die Ideen des Kommunismus im realen Sozialismus der DDR nicht verwirklicht haben. Dadurch, dass die Kommunisten die Diktatur ausübten, war eine freie und gleichberechtigte Gesellschaft nicht möglich. Das war aber in der Verfassung zugesichert. Zu der letzten Gruppe gehört nur ein Gedicht und zwar die „Ballade vom preußischen Ikarus”. Das Werk wurde nach der Ausbürgerung des Autors verfasst. Wolf Biermann, der gezwungen war, die DDR zu verlassen, bemerkte die Mängel des Systems, an das er selbst geglaubt hatte. Hier vergleicht sich Biermann mit dem mythologischen Ikarus. Im Gegenteil zu dem mythologischen Held stürzte Biermann nicht ab und überlebte schließlich. Die Schlussfolgerungen sind eine kurze Zusammenfassung der Arbeit. Um die literarische Tätigkeit von Wolf Biermann zu verstehen, muss man die politische Situation der DDR kennen. Außerdem soll man sich auch in den anderen Werken der berühmten deutschen Schriftsteller auskennen, um Biermanns Anspielungen zu verstehen. pl
dc.subject.pl Wolf Biermann, komunizm, NRD, poezja, dysydent pl
dc.subject.en Wolf Biermann, poems, GDR, communism, songwriter pl
dc.contributor.reviewer Kłańska, Maria [SAP11004768] pl
dc.contributor.reviewer Schneider, Angelika pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101826-98180 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)