Jagiellonian University Repository

SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO

pcg.skipToMenu

SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.author Pomykacz, Filip pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:54:26Z
dc.date.available 2020-07-26T18:54:26Z
dc.date.submitted 2016-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208783
dc.language pol pl
dc.title SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO pl
dc.title.alternative SYSTEM OF MOTIVATION OF EMPLOYEES ON THE EXAMPLE OF ING BANK ŚLĄSKI pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca magisterska obejmuję problematykę związaną z motywacją, satysfakcją oraz zaangażowaniem pracowników. W czasach szybkiego tempa życia i rozwoju największych korporacji, tematyka poniższej pracy może okazać się cenna i kluczowa w osiąganiu zamierzonych celów.Podczas przeprowadzanych badań najbardziej istotne było dla mnie znalezienie odpowiedzi na pytania, co tak naprawdę motywuje pracowników do bardziej efektywnej pracy oraz określenie ich poziomu satysfakcji z wykonywanych czynności.W grupie badanych znalazło się 50 respondentów, którzy pełnią różne funkcję w strukturach ING Banku Śląskiego. Badani odpowiadali na podstawie kwestionariusza ankiety, metryki oraz zadowolenia z pracy.Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy. W grupie pierwszej mieszczą się osoby, które charakteryzują się ogólnie niższym poziomem zadowolenia z wykonywanej pracy, a grupę drugą tworzą pracownicy z wyższym poziomem zadowolenia.Wyniki badań pokazały, że istnieje spora rozbieżność pomiędzy pracownikami, których cechuję wysoki poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, a tymi z niskim poziomem zadowolenia, dla których praca jest jedynie rutyną, która nie przynosi satysfakcji z wykonywanego zawodu. pl
dc.abstract.en This thesis embrace issues related to motivation, satisfaction and commitment of employees. In times of fast pace of life and development of the largest corporations, the subject this paper may prove to be valuable and crucial in achieving the desired objectives.During this exercise the most important for me was to find answers to questions about what really motivates employees to work more efficiently and to determine their level of satisfaction with their operations.In the study group there were 50 respondents who perform different functions in the structure of ING Bank Slaski. The respondents' answers to a questionnaire survey, metrics and job satisfaction.Employees were divided into two groups. In the first group are persons that are characterized by generally lower levels of job satisfaction, and the second group formed workers with a higher level of satisfaction.The results showed that there is a large discrepancy between the employees, who are characterized by a high level of job satisfaction, and those with a low level of satisfaction, for whom work is just routine, which does not bring satisfaction with their profession. pl
dc.subject.pl Motywacja, zaangażowanie, grupa, badani, modele, potrzeby, respondenci,teorie, system, wynagrodzenie, badania, ING Bank Śląski, metody. pl
dc.subject.en Motivation, commitment, group studies, models, needs, respondents, theories, systems, salary, research, ING Bank Slaski, methods. pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101810-172201 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)