Jagiellonian University Repository

Opracowania dawnej muzyki polskiej w twórczości Andrzeja Panufnika

pcg.skipToMenu

Opracowania dawnej muzyki polskiej w twórczości Andrzeja Panufnika

Show full item record

dc.contributor.advisor Fabiańska, Zofia [SAP11009795] pl
dc.contributor.author Wiliński, Błażej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:53:36Z
dc.date.available 2020-07-26T18:53:36Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208770
dc.language pol pl
dc.title Opracowania dawnej muzyki polskiej w twórczości Andrzeja Panufnika pl
dc.title.alternative Andrzej Panufnik's Adaptations of Old Polish Music pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest pięć kompozycji Andrzeja Panufnika będących opracowaniami dawnej muzyki polskiej powstałych na przestrzeni lat 1947-1966. Kompozycje te, choć oparte na materiale muzycznym wcześniejszych epok, mieszczą w sobie ukryte, interesujące ślady indywidualnych cech stylu kompozytorskiego Panufnika. Są to: Divertimento na orkiestrę smyczkową; Suita staropolska również na orkiestrę smyczkową; Koncert gotycki na trąbkę, kotły, harfę, klawesyn ad libitum i instrumenty smyczkowe; Kwintet na instrumenty dęte drewniane na flet, obój, dwa klarnety i fagot; Tryptyk Jagielloński ponownie na orkiestrę smyczkową.Celem pracy jest przedstawienie w niej zagadnień związanych z tymi opracowaniami. Jest ona dopełnieniem stanu wiedzy z zakresu omawianego tematu. Poza uzupełnieniem dotychczas brakujących elementów, dokonane są w niej korekty niektórych ustaleń oraz określone jest znaczenie tych utworów w dorobku kompozytora i historii muzyki polskiej dwudziestego wieku.Praca obejmuje: I. szczegółową charakterystykę stanu badań dotyczącego opracowań Panufnika; II. opisanie i porównanie pierwszych wersji utworów z ich rewizjami, a tym samym przyjrzenie się procesowi twórczemu artysty; co najważniejsze, III. rozpoznanie niezidentyfikowanych dotąd utworów staropolskich w niektórych ich fragmentach uznawanych do tej pory za pochodzące z inwencji kompozytora, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji wzorców Quintetto accademico, w przypadku którego rozstrzygnięto kwestię, jednoznacznego zakwalifikowania tego utworu jako opracowanie, a nie stylizację na muzykę staropolską; IV. analiza Kwintetu na instrumenty dęte drewniane, gdyż utwór dotychczas nie doczekał się głębszej interpretacji. W podsumowaniu analizy przedstawiona jest także ogólna charakterystyka podejścia Panufnika do wykorzystywanego przezeń materiału muzyki dawnej. Rozdział V. opisuje omawiane kompozycje w kontekście historycznym – nurtu neoklasycznego i socrealizmu w muzyce polskiej dwudziestego wieku, oraz znajdują się w nim wnioski i refleksje końcowe na tematy związane z tymi utworami.W zakończeniu zamieszczony jest, stworzony na marginesie pracy, jedyny dotychczas kompletny spis muzyki filmowej Andrzeja Panufnika. pl
dc.abstract.en The subject matter of this thesis is five compositions by Andrzej Panufnik being adaptations of old Polish music composed between 1947 and 1966. These pieces, although based on the musical material of earlier musical periods, hide interesting traces of the individual characteristics of Panufnik's composing style. These are: Divertimento for string orchestra; Old Polish Suite for string orchestra; Concerto in modo antico for trumpet, timpani, harp, harpsichord ad libitum and strings; Quintetto accademico for flute, oboe, two clarinets and bassoon; and Jagiellonian Triptych for string orchestra again.The aim of the study is to present issues related to these adaptations. It is a complement to the state of knowledge as regards the disscused topic. Except for adding the previously missing elements, it offers corrections of certain arrangements and specifies the significance of these works in the composer’s output and the history of Polish music of the twentieth century. The thesis includes: I. detailed characterization of the state of research on Panufnik’s adaptations; II. description and comparison of the first versions of works and their revisions, and thus a look at the creative process of the artist; most importantly, III. recognition of the previously unidentified old Polish music in some of Panufnik’s compositions considered so far to have been invented by the composer himself with a particular attention paid to identifying patterns of Quintetto accademico in the case of which it has been definitely resolved to qualify this work as an adaptation rather than stylisation on a traditional Polish music; IV. analysis of Quintetto accademico, since the work has not lived to see a deeper interpretation yet. The summary of this analysis presents also a general characteristic of Panufnik’s approach to the old music material used by him. Chapter V. describes all discussed compositions in a historical context - neoclassical and socialist realism trends in Polish music of the twentieth century. It also includes conclusions and final thoughts on topics related to these adaptations.The ending provides so far the only complete list of film music by Andrzej Panufnik which emerged as a side effect of the research work. pl
dc.subject.pl „Andrzej Panufnik” „Divertimento” „Suita staropolska” „Koncert gotycki” „Kwintet na instrumenty dęte drewniane” „Tryptyk Jagielloński” „muzyka staropolska” „dawna muzyka polska” „opracowania” „muzyka filmowa” „Dzieło Mistrza Stwosza” „Ręce dziecka” „neoklasycyzm” „socrealizm” „realizm socjalistyczny” „Błażej Wiliński” „Janiewicz” „Waisselius” „Vallet” „Gomółka” „Poliński” „Polak” „Tabulatura Organowa Jana z Lublina” „Długoraj” „Jarzębski” „Cracovia civitas” „Gallot d’Angers” „Wacław z Szamotuł” „Bakfark” „Paszkiewicz” „Seklucjan” „Szarzyński” „Bazylik” „Klabon” „Opieński” „La musique polonaise” „Reiss” „Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska” „Dzieje muzyki polskiej” „Muzyka w dawnym Krakowie” pl
dc.subject.en „Andrzej Panufnik” „Divertimento” „Old Polish Suite” „Concerto in modo antico” „Quintetto accademico” „Jagiellonian Triptych” „Old Polish Music” „film music” „neo-classicism” „socialist realism” „Dzieło Mistrza Stwosza” „Ręce dziecka” „Błażej Wiliński” „Janiewicz” „Waisselius” „Vallet” „Gomółka” „Poliński” „Polak” „Organ Tabulature of Jan of Lublin” „Długoraj” „Jarzębski” „Cracovia civitas” „Gallot d’Angers” „Wacław of Szamotuły” „Bakfark” „Paszkiewicz” „Seklucjan” „Szarzyński” „Bazylik” „Klabon” „Opieński” „La musique polonaise” „Reiss” „Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska” „Dzieje muzyki polskiej” „Muzyka w dawnym Krakowie” pl
dc.contributor.reviewer Wilk, Piotr [SAP11015821] pl
dc.contributor.reviewer Fabiańska, Zofia [SAP11009795] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101795-81158 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy muzykologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)