Jagiellonian University Repository

Edukacja pacjentów z chorobami układu krążenia

pcg.skipToMenu

Edukacja pacjentów z chorobami układu krążenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Klapa, Wojciech [SAP20001356] pl
dc.contributor.author Grzegórska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:52:36Z
dc.date.available 2020-07-26T18:52:36Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208754
dc.language pol pl
dc.title Edukacja pacjentów z chorobami układu krążenia pl
dc.title.alternative Education of patients with cardiovascular diseases pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wysoka liczba zgonów w Polsce i w Europie spowodowana chorobami układu krążenia, w dużej mierze uzależniona jest od stylu życia. W związku z tym bardzo ważne jest prowadzenie wieloetapowej edukacji zdrowotnej, polegającej nie tylko na przekazaniu informacji dotyczących profilaktyki tych chorób, ale przede wszystkim na wzmacnianiu zachowań prozdrowotnych. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę poziomu edukacji pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia oraz ich nastawienia do podjęcia działań profilaktycznych. W badaniach wzięło udział 112 osób (66 kobiet i 46 mężczyzn) w wieku od 29 do 85 lat. Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, a narzędziem, które wykorzystano był kwestionariusz ankiety, składający się z 5 pytań dotyczących danych metryczkowych oraz 24 pytań dotyczących stylu życia respondentów oraz ich poziomu wiedzy na temat profilaktyki chorób układu krążenia.Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom edukacji zdrowotnej jest niewystarczający. Duża część osób z chorobami układu krążenia nie ma wystarczającej wiedzy na temat ich profilaktyki, natomiast pozostałe osoby pomimo wysokiego poziomu wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka, nie podejmują działań na rzecz poprawy swojego stanu zdrowia. pl
dc.abstract.en The high number of deaths in Poland and in Europe due to cardiovascular diseases, highly depends on your lifestyle. Therefore, it is important to conduct a multi-stage health education, involving not only the transfer of information on prevention of these diseases, but above all on strengthening pro-health behaviors. The study was designed to evaluate the level of education of patients suffering from cardiovascular diseases and their attitude to taking preventive measures. The study involved 112 people (66 women and 46 men) aged from 29 to 85 years. The method used in the study was a diagnostic survey, and he used tool was a questionnaire consisting of five questions relating to certificate data and 24 questions about the interviewed people’s lifestyle and their level of knowledge about the prevention of cardiovascular disease. The study shows that the level of health education is insufficient. A large number of people with cardiovascular diseases do not have enough knowledge about their prevention, while other people despite the high level of knowledge about the prevention and risk factors, do not take action to improve their health. pl
dc.subject.pl edukacja zdrowotna, choroby układu krążenia, profilaktyka, czynniki ryzyka pl
dc.subject.en health education, cardiovascular disease, prevention, risk factors pl
dc.contributor.reviewer Klapa, Wojciech [SAP20001356] pl
dc.contributor.reviewer Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101776-110917 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)