Jagiellonian University Repository

Uległość wobec wymuszonej konfabulacji pod wpływem negatywnej informacji zwrotnej

pcg.skipToMenu

Uległość wobec wymuszonej konfabulacji pod wpływem negatywnej informacji zwrotnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Szpitalak, Malwina pl
dc.contributor.author Myca, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:49:07Z
dc.date.available 2020-07-26T18:49:07Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208699
dc.language pol pl
dc.title Uległość wobec wymuszonej konfabulacji pod wpływem negatywnej informacji zwrotnej pl
dc.title.alternative The submission to the forced confabulation under the influence of negative feedback. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy uległości wobec wymuszonej konfabulacji pod wpływem negatywnej informacji zwrotnej. Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu była weryfikacja hipotezy dotyczącej lepszego zapamiętywania informacji wygenerowanych wskutek niewymuszonej konfabulacji w porównaniu do konfabulacji wymuszonej. W badaniu udało się zreplikować ten efekt. Zgodnie z przyjętym założeniem, wymuszanie odpowiedzi wpłynęło na prawdopodobieństwo powtórzenia odpowiedzi z pierwszego testu pamięci w powtórnym teście. Kolejne założenie dotyczyło wpływu negatywnej informacji zwrotnej na zgodność odpowiedzi z pierwszego testu w powtórnym teście pamięci. Oczekiwano, że negatywny feedback zwiększy motywację do wykonania zadania poprzez wzbudzenie zagrożenia Ja. Zakładano, iż sytuacja ta wywoła dysonans poznawczy oraz potrzebę jego redukcji w celu ochrony samooceny jednostki. Nie udało się jednak potwierdzić tej hipotezy. Brak wpływu negatywnej informacji zwrotnej mógł wynikać z faktu wzbudzenia niewystarczającego poczucia zagrożenia Ja. Tym samym, nie został uruchomiony mechanizm autowaloracyjny, który pełniłby funkcję motywującą. pl
dc.abstract.en Presented paper concerns the submission to the forced confabulation under the influence of negative feedback. Main reason behind the conducted experiment was the verification of hypothesis on better remembering information generated as a result of unforced confabulation in comparison to the forced confabulation. In the study, the effect was replicated, the results were statistically significant. According to the accepted assumption, forcing the answer influenced the probability of repeating the answers from the first memory test in the re-test. Another assumption related to the effect of negative feedback on the compliance of the response in the repeated memory test. It was expected that the negative feedback will increase the motivation to complete the task by excitation of the insecure Me. It was assumed that this situation will call cognitive dissonance and the need to reduce it to protect the self-esteem of the individual. However, this hypothesis failed to be confirmed. pl
dc.subject.pl konfabulacja, pamięć, informacja zwrotna, uległość, pl
dc.subject.en confabulation,memory,feedback,submission pl
dc.contributor.reviewer Polczyk, Romuald [SAP11016148] pl
dc.contributor.reviewer Szpitalak, Malwina pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101717-83841 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)