Jagiellonian University Repository

CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA W DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH TRANSNACJONALNYCH KORPORACJI

pcg.skipToMenu

CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA W DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH TRANSNACJONALNYCH KORPORACJI

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Skakun, Oleh pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:48:48Z
dc.date.available 2020-07-26T18:48:48Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208694
dc.language pol pl
dc.title CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA W DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH TRANSNACJONALNYCH KORPORACJI pl
dc.title.alternative Transnational corporations management features pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W tej pracy dyplomowej zastałe opisane przeze mnie najważniejsze fakty na temat TNK i najważniejsze pytania dotyczące zarządzania w międzynarodowych firmach. Podano również pewne korzystne informacje o historii nie tylko TNK jako głównego podmiot międzynarodowego biznesu, a także wyświetlono ich role jako ważnego gracza na światowej arenie politycznej, co ma duży wpływ na stosunki międzynarodowe, i które już nie zostały zawarte w tej pracy magisterskiej.W pierwszym rozdziale mojej pracy mieszczą się główne teoretyczne zasady natury TNC i ogólne charakterystyki ich managementu, wskazane na jakościowe i liczebne przewagi, które otrzymuje kompania, która transformuje się w wielonarodową, co jednocześnie jest i przyczynami ich pojawienia. Tak, istota managementu w transnarodowych korporacjach polega właśnie na tym, że on jest procesem stosowania administracyjnych koncepcji i instrumentów w międzykulturowym środowisku i otrzymaniu, dzięki temu, dodatkowych korzyści, oszczędzania czasu i innych zasobów. Obiektem managementu są same transnarodowe korporacje. Dzięki bardziej doskonałemu zarządzaniu, w porównaniu do narodowych kompanii, i dodatkowych przewag, określonymi transgranicznym charakterem ich działalności, oni nie tylko zwiększają swoją obecność na międzynarodowych rynkach, ale i aktywnie wpływają na rozwój międzynarodowego biznesu, działalność narodowych firm na rynkach światowych, stwarzają i regulują na nich coraz więcej nowe trendy. W drugim rozdziale swojej pracy opisałem inwestycyjne teorie działalności TNC, tak jak w formie bezpośrednich zagranicznych inwestycji i inwestycji w niematerialne aktywa transnarodowe korporacje wykonują swoją międzynarodową ekspansję . Także, opisałem koncepcję inwestowania „OLI” J. Dunningiema, i podejście «ochronnego inwestowania» Stephena Hymera, które objaśniają motywy wielonarodowych kompanii do inwestowania do zagranicznych rynków, i ich wpływu na gospodarkę obcych państw.Praktyczne znaczenie mojej pracy polega w tym, że w ostatnim rozdziale opisałem przyczyny powstania walutowych i strukturalnych kryzysów w gospodarce, i przyczyny ekonomicznego kryzysu w Ukrainie, i zaproponował drogi ich rozwiązania. Najpierw to: stabilizowanie politycznej sytuacji; wyraźne wyznaczenie kursu i długoterminowego programu strategicznej współpracy polityki zagranicznej z głównymi partnerami; odnowa technologicznej bazy państwowych przedsiębiorstw; obniżenie podatkowej presji na subiekty małego i średniego biznesu; polepszanie inwestycyjnego klimatu i in. pl
dc.abstract.en In this Master's thesis there is made an overview of the main facts about MNCs and the most important issues concerning management of multinational companies described by me in my thesis. There is also some useful information given about the history of MNCs as not only the main subject of international business, but also an important player at the world political arena, that has a big impact on international relations, which were not included into the thesis.In the first Chapter of my work contains the main theoretical principles of the nature of the TNC and the general characteristics of their leaders, noticed the qualitative and quantitative advantages for a company that makes a multinational that is also the source of the problem. So, the essence of management in transnational corporations is that it is a process of applying administrative concepts and tools in the cultural environment and obtaining because of this additional advantages, saving time and other resources. The objects of management are transnational corporations themselves. Through better governance, compared to national companies, and additional advantages of the specified cross-border nature of their activities, they not only increase their presence on international markets, but also actively influence the development of international business, national companies in global markets, create and regulate more and more new trends.In the second Chapter of my work I described the theory of investment activities of TNCs, as in the form of foreign direct investment and investment in intangible assets transnational corporations fulfill their international expansion. Also, I described the Mr.J.Dunningiem’s concept of investing known as "OLI", and the approach of "defensive investment" of Stephen Hymer’s that explain the motives of multinational companies to invest in foreign markets, and their impact on the economy of foreign countries.The practical significance of my work lies in the fact that in the last Chapter, I described the causes of currency and structural crises in the economy, and the causes of the economic crisis in Ukraine and proposed their solutions. First: the stabilization of the political situation, next is a clear definition of the course and the long-term programme of strategic foreign policy cooperation with key partners; upgrading the technological base of state-owned enterprises; reducing the tax burden on small and medium business; improving the investment climate, etc. pl
dc.subject.pl ZARZĄDZANIE, TNC, TRANSNACJONALNA, KORPORACJA, INWESTYCJE pl
dc.subject.en MANAGEMENT, TNC, TRANSNATIONAL, CORPORATION, INVESTMENTS pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101712-150806 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)