Jagiellonian University Repository

Nimb aksjologiczny : uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej

Nimb aksjologiczny : uwagi o etycznych aspektach ...

Show full item record

dc.contributor.author Jacko, Jan Franciszek [SAP11017581] pl
dc.date.accessioned 2016-02-15T12:09:45Z
dc.date.available 2016-02-15T12:09:45Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0860-8024 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20867
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nimb aksjologiczny : uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej pl
dc.title.alternative The axiological nimbus : some remarks on the ethical aspects of personal space pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 148-165 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł opisuje związek z przestrzenią osobistą przykładowych norm określanych jako powszechne prawa człowieka, a ochraniających jego godność, wolność, integralność psychofizyczną i niektóre więzi społeczne. Sformułowanie tych norm zostało zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Artykuł ukazuje możliwość uszczegółowienia powszechnych praw człowieka za pomocą norm dotyczących przestrzeni osobistej. W punkcie wyjścia rozważań w drodze analizy ontologiczno-fenomenologicznej określono ontyczny związek między osobą a jej przestrzenią osobistą. Następnie zreferowano i przeanalizowano niektóre wyniki badań proksemiki dotyczące przeżyć i ocen związanych z przestrzenią osobistą. W konkluzji określono sposób, w jaki powszechne prawa człowieka odnoszą się do jego osobistej przestrzeni, oraz wskazano wybrane perspektywy dalszych badań dotyczących jej etycznych aspektów. pl
dc.abstract.en In the current article I claim that the norms conceived as inalienable human rights, which protect the dignity, freedom, and the mental and physical integrity of a human being as well as some social bonds, are relevant to the consideration of personal space and may be understood much more comprehensively once they incorporate the principles of conduct respectful of personal space. In the opening part of the paper the ontological relationship between a human person and the person’s private space has been determined by way of an ontological and phenomenological analysis. The body of the text comprises a critical presentation of the results of the relevant research made in the field of proxemics, in particular regarding the experiences and evaluations that appear within personal space. In the concluding part of the considerations the relation of universal human rights to personal space is scrutinized and some new perspectives of the research on the ethical aspects of personal space are delineated. pl
dc.subject.pl prawa człowieka pl
dc.subject.pl prywatność pl
dc.subject.pl przestrzeń osobista pl
dc.subject.pl proksemika pl
dc.subject.pl etyka normatywna pl
dc.subject.pl personalizm pl
dc.subject.en human rights pl
dc.subject.en privacy pl
dc.subject.en personal space pl
dc.subject.en proxemics pl
dc.subject.en normative ethics pl
dc.subject.en personalism pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 4 (104) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.12887/26-2013-4-104-10 pl
dc.title.journal Ethos pl
dc.title.volume Ethos przestrzeni pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Jacko, Jan Franciszek: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 15; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska