Jagiellonian University Repository

Styl życia studentów a zdrowie.

pcg.skipToMenu

Styl życia studentów a zdrowie.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.author Sandecka, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:47:35Z
dc.date.available 2020-07-26T18:47:35Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208675
dc.language pol pl
dc.title Styl życia studentów a zdrowie. pl
dc.title.alternative Students lifestyle and health. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Stworzenie modelu zdrowia wskazującego na całe spektrum czynników oddziałujących na stan zdrowia człowieka, nie tylko promowało aktywną rolę jednostki w procesie leczenia, ale również zaznaczało możliwość kształtowania swojego zdrowia poprzez wybór odpowiednich zachowań. Liczne badania, prowadzone na gruncie psychologii i medycyny, wskazują na istotną rolę pewnych nawyków, składających się na styl życia, które bezpośrednio wywołują procesy chorobowe lub też je wspomagają. Celem badania było poznanie stylu życia krakowskich studentów oraz ich kondycji zdrowotnej i psychicznej, z uwzględnieniem kierunków podejmowanych studiów i płci. W badaniu użyto kwestionariusza dotyczącego zachowań związanych z prowadzonym stylem życia, kwestionariusza Moje zdrowie, skali HADS. Łącznie przebadano osób – 60 studentów kierunków humanistyczno - społecznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 60 studentów uczelni technicznej – Akademii Górniczo – Hutniczej (w każdej grupie liczba kobiet i mężczyzn była równa). Analiza statystyczna potwierdziła 6 z 10 postawionych hipotez. Nie wykazano różnic między porównywanymi grupami, z wyjątkiem zmiennych styl życia oraz zdrowie fizyczne, gdzie studenci AGH uzyskali wyższe średnie. Ponadto, wykazano współzależność między stylem życia a skalą lękowości i depresyjności oraz stylem życia a skalami kwestionariusza Moje zdrowie. pl
dc.abstract.en Creation of a model indicating the health of the whole spectrum of factors affecting human health, not only promotes the active role of the individual in the treatment process, but also posits the opportunity to shape their health by choosing appropriate behaviors. Numerous studies conducted in psychology and medicine, indicate the importance of certain habits that make up the lifestyle that directly induce disease processes or support them. The aim of the study was to investigate the lifestyle of students of Krakow and their overall health and mental health, including their field of study and gender. The study used a questionnaire on behaviours connected with lifestyle, My Health questionnaire, HADS scale. A total respondents - 60 students in humanities - social studies from the Jagiellonian University and 60 students of technical university - AGH University of Science and Technology (in each group the number of women and men was equal). Statistical analysis confirmed six of the 10 hypotheses. There were no differences between the groups compared, with the exception of lifestyle and physical health, where students from AGH achieve higher average. In addition, studies have shown associations between lifestyle and HADS scale and lifestyle and scales of My Health questionnaire. pl
dc.subject.pl styl życia, uwarunkowania zdrowia, zdrowie psychiczne, psychologia zdrowia pl
dc.subject.en lifestyle, determinants of health, mental health, health psychology pl
dc.contributor.reviewer Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101693-128197 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)