Jagiellonian University Repository

Jakość usług oferowanych w ośrodkach kolonijnych

pcg.skipToMenu

Jakość usług oferowanych w ośrodkach kolonijnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.author Rączkowska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:47:31Z
dc.date.available 2020-07-26T18:47:31Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208674
dc.language pol pl
dc.title Jakość usług oferowanych w ośrodkach kolonijnych pl
dc.title.alternative The quality of services offered at summer camps pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W dzisiejszych realiach pojęcie jakości jest nieodzownym elementem sprzedaży zarówno towarów jak i usług. W dziedzinie turystyki jakość odgrywa nieocenioną rolę, ponieważ przekłada się ona na stopień zadowolenia klienta z zakupionej przez niego usługi turystycznej. Tym samym ma decydujący wpływ na pozycję rynkową podmiotu turystycznego, w którym usługa została zakupiona.Niniejsza praca ma na celu ocenę poziomu zadowolenia z jakości usług turystycznych, oferowanych przez ośrodki kolonijne na terenie Polski. W tym celu przeprowadzono badania w formie ankiety, której respondentami byli rodzice wykupujący obozy dla swoich dzieci w sezonie lato 2015, w jednym z trzech badanych ośrodków kolonijnych. Właściciele tych firm nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Z tego względu zostaną w pracy oznaczeni kryptonimami tj. Firma „ZETA”, Firma „X-Tur”, Firma „Alpi”. Zakres zagadnień omawianych w niniejszej pracy obejmuje pojęcie turystyki i specyfikę usługi turystycznej. W dalszym ciągu objaśniono pojęcie jakości w turystyce oraz jej standardy, determinanty i metody pomiaru, co stanowi teoretyczną podstawę pracy.Źródłami informacji wykorzystanymi do napisania pracy była literatura przedmiotu dotycząca teorii turystyki oraz jakości usług, akty prawne oraz źródła pierwotne, jakie stanowią wyniki własnych badań ankietowych. W wyniku analizy przeprowadzonych badań stwierdzono, że ocena poziomu jakości usług, oferowanych w ośrodkach kolonijnych, jest stosunkowo pozytywna. Nie mniej jednak wyznaczono elementy, które można by usprawnić w celu podniesienia oceny poziomu jakości oferowanych usług. pl
dc.abstract.en In today’s world the concept of quality is an indispensable element in selling goods and services. In the tourism sector quality plays a vital role, since it determines the degree of the client’s satisfaction from the tourist service purchased by them. Thus it greatly affects the market position of a tourist company which has sold the service.This paper aims at assessing the level of satisfaction from the quality of tourist services offered by summer camps in Poland. To accomplish this goal the author conducted a survey in form of a questionnaire, whose respondents were parents who bought holiday stays for their children in summer 2015 in one of three surveyed summer camps. The owners of these camps did not express their consent for processing their personal data. Therefore they will be marked with the following code-names: “ZETA” company, “X-Tur” company and “Alpi” company.The range of issues discussed in this paper covers the concept of tourism and the peculiar traits of the tourism service. Then the concept of quality in tourism was explained, together with its standards, determinants and measurement methods, which constitutes the theoretical foundation of the thesis.The information sources used in writing this paper were the subject literature concerning the theory of tourism and the quality of services, legal acts and primary sources – results of the author’s own survey questionnaire. Analyzing the conducted survey, the author made a conclusion that the assessment of the quality of services offered in summer camps is relatively positive. Nevertheless, some elements have been identified that required more efficiency in order to improve the evaluation of the quality level of the services provided. pl
dc.subject.pl JAKOŚĆ - OŚRODEK KOLONIJNY - TURYSTYKA pl
dc.subject.en QUALITY – SUMMER CAMP - TOURISM pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101692-188575 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)