Jagiellonian University Repository

KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI KONSUMENCKICH W ZAKRESIE WYBORU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

pcg.skipToMenu

KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI KONSUMENCKICH W ZAKRESIE WYBORU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Michalski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:46:11Z
dc.date.available 2020-07-26T18:46:11Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208653
dc.language pol pl
dc.title KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI KONSUMENCKICH W ZAKRESIE WYBORU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH pl
dc.title.alternative Consumer decision-making criteria for the selection of food products pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy magisterskiej są kryteria podejmowania decyzji konsumenckich w zakresie wyboru produktów spożywczych. Celem pracy jest ustalenie, jaki wpływ na decyzje o zakupie artykułu mają jego cena, marka, opakowanie oraz reklama producenta.Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do tematu, przybliża postać konsumenta i przedstawia historię badań nad zachowaniami konsumenckimi. Drugi rozdział odnosi się do produktów, ich klasyfikacji. Znajduje się w nim zestawienie czynników i cech produktów, które wpływają na chęć kupowania. Trzeci rozdział jest częścią metodologiczną, w której przedstawione są metody badań, badana populacja, problemy badawcze oraz hipotezy postawione na podstawie analizy literatury dotyczącej problemu. Ostatni rozdział stanowi część badawczą. Zawiera wzory ankiet oraz analizę odpowiedzi udzielonych przez respondentów biorących udział w badaniu oraz wnioski.Badania wykazały, że najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ na chęć zakupu danego produktu spożywczego przez konsumenta są jego cena oraz opakowanie. Przywiązanie do marki danego produktu owszem występuje, ale nie jest kluczowe podczas dokonywania decyzji. Reklama produktu natomiast może być skuteczna, jeżeli jest dobrze skonstruowana i podana w przystępny/atrakcyjny dla konsumenta sposób.W pracy wykorzystano literaturę oraz źródła internetowe dotyczące tematu. pl
dc.abstract.en Consumer decision-making criteria for the selection of food productsAbstractThe subject of this thesis are consumer decision-making criteria for the selection of foods. The aim of the study is to determine the impact on purchasing decisions article are its price, brand, packaging and advertising producer.The work consists of four chapters. The first one is a theoretical introduction to the subject, zooms the form of consumer and presents the history of research on consumer behavior. The second chapter refers to products and their classification. There is a list of factors and characteristics of products that affect the willingness to buy. The third chapter is part of the methodological section showing the method of research, study population, research problems and hypotheses posed on the basis of an analysis of the literature on the issue. The last chapter is part of the research. It includes patterns survey and analysis of the answers given by the respondents participating in the survey and conclusions.Studies have shown that the most important factors affecting the purchase of a food product by the consumer are its price and packaging. Attachment to the brand of the product concerned, yes there is, but it is not crucial when making decisions. Advertising of the product while it may be effective if it is well designed and presented in an accessible/attractive way for the consumer.The study was based on literature and Internet sources on the topic. pl
dc.subject.pl konsument, produkt, cena produktu, marka produktu, opakowanie produktu, reklama produktu pl
dc.subject.en consumer product, the price of the product, the product brand product packaging, advertising products pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101668-105862 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)