Jagiellonian University Repository

Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych

pcg.skipToMenu

Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Czerska, Bożena [SAP11014492] pl
dc.contributor.author Szymańska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:43:12Z
dc.date.available 2020-07-26T18:43:12Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208606
dc.language pol pl
dc.title Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych pl
dc.title.alternative School achievements children from alcoholic families pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem streszczanej pracy są osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych. W części teoretycznej dokonano przeglądu, przedstawiono analizę literatury przedmiotu. Scharakteryzowano rodzaje czynników determinujących osiągnięcia szkolne oraz opisano sposoby badania osiągnięć szkolnych uczniów. Omówiono strukturę rodziny, jej funkcje oraz zadania. Przeanalizowano także zjawisko współuzależnienia oraz opisano funkcjonowanie dziecka w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym. Ponadto pokazano konsekwencje dla rozwoju dziecka wynikające z dorastania w rodzinie alkoholowej. Druga część pracy to pokazanie metodologii badań oraz prezentacja i analiza wyników badań własnych. W tej części zawarte są informacje na temat celu, przedmiotu, problemów badawczych i zakresu pracy. Opisano wybrane metody badawcze, techniki oraz narzędzia badawcze, a także grupy badanych, teren i przebieg badań. Badania prowadzono z uczniami w Zespole Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu oraz z nauczycielami, z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu. Podsumowując, badane przeze mnie dzieci, wychowujące się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową, osiągają przeciętne wyniki w nauce pod warunkiem, że ich problem zostanie rozpoznany, że otrzymają odpowiednią pomoc, będą umiały mówić o swoim problemie, nie zostaną odrzucone od swoich grup rówieśniczych. Dzięki pomocy wielu wyspecjalizowanych placówek, a także odpowiednio przygotowanej kadrze pedagogicznej w szkołach, dziecko z rodziny alkoholowej może w przyszłości stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. pl
dc.abstract.en The topic of summarizing master's thesis are school achievements children from alcoholic families. In the theoretical part there are muster and set forth literature, what is more I characterized various factors which caused school achievements and many ways that we can check this achievements. There are also a few words about structure, functions and main tasks of family. I analyzed process of coaddiction and I described how the child from an alcoholic family really operate. I tried to show consequences for children who grow up in alcoholic family. Second part of my master's thesis presents the survey methodology. This chapter is about aim, subject, experimental issues and extension of work.In researches took part students from community centre with teachers from another school. In conclusion all pupils who brought up in alcoholic families gain average results only in case that their problem will be identified and they get appropiate help. Then they will be able to talk about their situation, so they will not be rejected from peer group. Thank to many specialized posts and also well prepared pedagogical staff at school, child from alcoholic families in future can be full value member of society. pl
dc.subject.pl osiągnięcia szkolne dzieci współuzależnionych, choroba alkoholowa w rodzinie, współuzależnienie, szkoła wobec problemów uczniów pl
dc.subject.en co-addicted children's school achievement, alcoholism in the family, codependency, school to the problems of students pl
dc.contributor.reviewer Czerska, Bożena [SAP11014492] pl
dc.contributor.reviewer Ablewicz, Krystyna [SAP11012038] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101618-183425 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)