Jagiellonian University Repository

Medialne performanse mody w latach 2010 – 2015. Strategie ustanawiania władzy

pcg.skipToMenu

Medialne performanse mody w latach 2010 – 2015. Strategie ustanawiania władzy

Show full item record

dc.contributor.advisor Kosiński, Dariusz [SAP11015624] pl
dc.contributor.author Duchalska, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:41:41Z
dc.date.available 2020-07-26T18:41:41Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208582
dc.language pol pl
dc.title Medialne performanse mody w latach 2010 – 2015. Strategie ustanawiania władzy pl
dc.title.alternative Media performances of fashion in 2010 - 2015. Strategies for establishing power pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy magisterskiej postanowiłam uczynić strategie ustanawiania władzy w wybranych polskich medialnych performansach mody w latach 2010 - 2015. Głównym celem pracy jest pokazanie w jaki sposób różne grupy związane z branżą mody w Polsce starają się wytworzyć w swoich potencjalnych widzach/obserwatorach potrzebę interesowania się zagadnieniami związanymi ze światem mody (niekoniecznie tylko polskim środowiskiem). We wstępie - w oparciu o własne doświadczenie - zarysowuję krótką opowieść o tym, co wydarzyło się w przeciągu ostatnich pięciu lat w polskim systemie mody. W pierwszym rozdziale analizuję polskie odsłony talent shows o modzie: Top Model i Project Runway i wpływ transmisji tego typu programów na podtrzymywanie władzy polskiego systemu mody. W rozdziale drugim analizuję proces wkraczania do systemu mody autorów popularnych blogów modowych (przede wszystkim blogów szafiarskich, ale także blogów krytyczych i antymodowych) i konsekwencje tego włączenia na polskiego systemu mody. Zakończenie zawiera podsumowanie dokonanej przeze mnie analizy i próbę odpowiedzi na pytanie: Czym dla polskiej mody były lata 2010-2015, nazywane także często okresem: "Mody na modę"? pl
dc.abstract.en The subject of my bachelor's degree I decided to make are the strategies for establishing power in the selected media performances of polish fashion in the years 2010 - 2015. The main goal of this work is to show how various groups, associated with the fashion industry in Poland, are trying to create in potential audience / observers a need to interest in issues with the world of fashion (not necessarily only Polish community). In the introduction - based on my own experience - I depict the outlines of a short story about what happened in the last five years in the Polish fashion. In the first chapter I analyse the Polish talent shows about fashion: Top Model and Project Runway and the impact of broadcasting such programs on supporting the fashion system in Poland. In the second chapter I analyse the process of entering into the fashion system by authors of popular fashion blogs (mainly "wardrobes" blogs, but also questioning blogs and antifashion blogs) and the consequences of that inclusion on Polish fashion system. Completion summarizes the analysis made by me and try to answer the question: What for Polish fashion were the years 2010-2015, a period often referred to as "Fashion for fashion"? pl
dc.subject.pl performans, władza, talent shows, blogi, moda, polska moda, media, internet, telewizja pl
dc.subject.en performance, power, talent shows, blog, fashion, polish fashion, media, internet, television pl
dc.contributor.reviewer Bal, Ewa [SAP11019931] pl
dc.contributor.reviewer Kosiński, Dariusz [SAP11015624] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101594-130112 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy performatyka przedstawień pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)