Jagiellonian University Repository

Metoda oceny kolejności realizacji tras rowerowych

pcg.skipToMenu

Metoda oceny kolejności realizacji tras rowerowych

Show full item record

dc.contributor.author Kowalski, Łukasz [USOS45674] pl
dc.contributor.author Łobodzińska, Anna [USOS15879] pl
dc.contributor.author Szabó, Gergő pl
dc.date.accessioned 2016-02-15T11:31:28Z
dc.date.available 2016-02-15T11:31:28Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1732-5153 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20857
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Metoda oceny kolejności realizacji tras rowerowych pl
dc.title.alternative Method of estimation the schedule of development new bicycle paths pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 35-39 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 39 pl
dc.identifier.weblink http://zm.org.pl/download/rower/tmir1209-kolejnosc_realizacji_tras_rowerowych.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest ustalenie, w jakiej kolejności powinny powstawać odcinki tras rowerowych w Krakowie. W oparciu o model grawitacji autorzy skonstruowali model lokalizacji nowych odcinków w sieci uwzględniającypotencjalne przepływy między miejscami zamieszkania a: centrum, miejscami pracy, liceami ogólnokształcącymi i uczelniami. Jako funkcję oporu odległości zastosowano funkcję eksponencjalną. Za podstawowe zasady, które powinna spełniać prawidłowo zaprojektowana sieć dróg rowerowych, uznano spójność i bezpośredniość. Poszczególne cechy użyte w konstrukcji modelu sprowadzono do centroidów lub ich rzeczywistych lokalizacji punktowych. Pomierzone wartości oddziaływań pomiędzy nimi poddano standaryzacji, a następnie zsumowano, uzyskując sumaryczny wskaźnik określający znaczenie danego odcinka w sieci dla wszystkich badanych typów przemieszczeń. Na podstawie wartości wskaźnika sumarycznego oraz położenia odcinka w sieci dróg rowerowych zaproponowano kolejność, w jakiej powinny powstawać nowe fragmenty sieci. Priorytet nadano odcinkom, których wartości wskaźnika sumarycznego są wysokie i które przyczynią się do zwiększenia spójności i bezpośredniości sieci oraz stosunkowo krótkim trasom o niższych wartościach, które uzupełniają istniejącą sieć. Skonstruowany przez autorów model jest narzędziem umożliwiającym podejmowanie decyzji dotyczących kolejności lokalizacji nowych odcinków sieci dróg rowerowych oraz modernizacji istniejących.Uwzględnienie przepływów potencjalnych zamiast rzeczywistych pozwala uniknąć faworyzowania ciągów, w których istnieją już odcinki sieci. Ponadto model z jednej strony zakłada jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców, z drugiej jednak - umożliwia nadanie priorytetu konkretnej grupie przez zmianę wag przy wskaźniku sumarycznym. pl
dc.subject.pl model lokalizacji pl
dc.subject.pl model grawitacji pl
dc.subject.pl sieć ścieżek rowerowych pl
dc.subject.pl ruch rowerowy pl
dc.subject.en location model pl
dc.subject.en gravity model pl
dc.subject.en bicycle network pl
dc.subject.en bicycle traffic pl
dc.description.number 9 pl
dc.title.journal Transport Miejski i Regionalny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-05-27 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)