Jagiellonian University Repository

Projekt wprowadzenia korporacyjnego systemu zarządzania projektami ( na przykładzie państwowego przedsiębiorstwa "Lwowska państwowa lotniczo-naprawcza fabryka") z odniesieniem do doświadczeń polskich

pcg.skipToMenu

Projekt wprowadzenia korporacyjnego systemu zarządzania projektami ( na przykładzie państwowego przedsiębiorstwa "Lwowska państwowa lotniczo-naprawcza fabryka") z odniesieniem do doświadczeń polskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Matczewski, Andrzej [SAP11016510] pl
dc.contributor.author Volkova, Valentyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:40:36Z
dc.date.available 2020-07-26T18:40:36Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208565
dc.language pol pl
dc.title Projekt wprowadzenia korporacyjnego systemu zarządzania projektami ( na przykładzie państwowego przedsiębiorstwa "Lwowska państwowa lotniczo-naprawcza fabryka") z odniesieniem do doświadczeń polskich pl
dc.title.alternative Plan of implementation of corporate project management system in state enterprise " Lviv State Aircraft Repair Plant" with reference to the Polish experience. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Współczesna gospodarka oraz poziom konkurencyjności wymaga od przedsiębiorców indywidualnych oraz panstwowych firm systemowego podejścia do każdego z projektów na każdym z etapów istnienia tych projektów. Zarządzanie projektami ma dobrze wypracowane i ciągle ewoluujące się metody i narzędzia, które zapewniają osiągnięcie sukcesu projektów w różnych produkcyjncyh oraz usługowych branżach, energetycznej, transportowej, telekomunikacyjnej i innych.Głównym celem tej pracy jest opracowanie projektu tworzenia i wprowadzania korporacyjnego systemu zarządzania projektami, a także potwierdzenie rozumienia i posługiwania się metodologią i narzędziami zarządzania projektami. Przedmiotem badania jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Lwowski Państwowy Zakład Lotniczo-Naprawczy”.Rozdział pierwszy zawiera informacje dotyczące podstaw metodologicznych działalności projektowej, w drugim rozdziale przedstawia się badanie i ocena działań przedsiębiorstwa "Lwowska państwowa lotniczo-naprawcza fabryka" na rzecz zwiększenia efektywności gospodarowania, rozdział trzeci omawia model wprowadzenia korporacyjnego systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, rozdział czwarty poświęcony kwestiam budowy i wdrażania korporacyjnego systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach na terenie RP, w piątym rozdziale przedstawiona analiza porównawcza systemów korporacyjnych zarządzania projektami w Polsce i na Ukrainie. Przy napisaniu tej pracy zostały wykorzystane takie mеtody badawczе jak desk research, analiza treści raportów analitycznych i finansowych dotyczących stanu Przedsiębiorstwa Państwowego „Lwowski Państwowy Zakład Lotniczo-Naprawczy’’ . pl
dc.abstract.en Modern economy and the level of competitiveness requires from individual entrepreneurs and state-owned companies a systemic approach to each project at each stage of the existence of these projects. Project management has a well developed and constantly evolving methods and tools that ensure success of projects in various manufacturing and service industries, energy, transport, telecommunications and other. The main goal of this work is to develop a project of creating and integration of an enterprise project management system, as well as confirmation understanding and usage of the methodology and tools of project management. The object of the study is the State Enterprise " Lviv State Aircraft Repair Plant. The first chapter contains information about methodological principles of design activity, in the second chapter is presented a survey and assessment of the company " Lviv State Aircraft Repair Plant" to improve operating efficiency, the third chapter discusses the model of the introduction of the corporate project management system in the enterprise, the fourth chapter devoted to issues development and implementation of corporate project management system in Polish enterprises, in the fifth chapter there is presented a comparative analysis of enterprise project management systems in Poland and Ukraine.The study was based on such research metods as desk research, content analysis of the analytical and financial reports of the State Enterprise "Lviv State Aircraft Repair Plant". pl
dc.subject.pl zarządzanie projektami – systemy korporacyjne zarządzania projektami – metody i techniki zarządzania projektami - działalność projektowa pl
dc.subject.en project management - project management enterprise systems - methods and techniques of project management - design activities pl
dc.contributor.reviewer Matczewski, Andrzej [SAP11016510] pl
dc.contributor.reviewer Dudzińska-Korczak, Natalia [SAP11018437] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101576-185608 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)