Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie analizy fundamentalnej i technicznej do oceny spółek paliwowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie analizy fundamentalnej i technicznej do oceny spółek paliwowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Stożek, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:40:17Z
dc.date.available 2020-07-26T18:40:17Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208560
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie analizy fundamentalnej i technicznej do oceny spółek paliwowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pl
dc.title.alternative The use of fundamental and technical analyses to evaluate oil companies on Stock Exchange in Warsaw pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest pokazanie czy przy aktualnej sytuacji zarówno gospodarczej jak i politycznej na Świecie inwestorzy są w stanie podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych posługując się wynikami analizy fundamentalnej i analizy technicznej. Hipoteza, która została postawiona zakłada, że analiza fundamentalna i techniczna, wsparte oceną oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka pozwalają na ocenę atrakcyjności inwestycji przez inwestorów. Przeprowadzona analiza inwestycji w akcje spółki Grupy Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. dała przesłanki do wyboru spółki Lotos. Oznacza to, że wykorzystane metody analityczne pozwalają podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne. Uzyskane wyniki potwierdzają postawioną hipotezę, że wykorzystanie obu analiz przy ocenie inwestycji istotnie wspomaga inwestorów przy podejmowaniu decyzji. Zwrócono jednak uwagę na to, iż to ostateczna decyzja i ryzyko jakie inwestor jest w stanie ponieść ma kluczowe znaczenie dla inwestycji. Materiały wykorzystane w trakcie pracy to literatura ekonomiczna, głównie poświęcona analizie fundamentalnej i technicznej, a także inwestowaniu. Innymi pozycjami bibliografii były artykuły ekonomiczne, raporty i sprawozdania finansowe spółek. pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to show whether at the current world situation, both economic and political, investors are able to make investment decisions on investments in shares listed on the Stock Exchange using the results of fundamental analysis and technical analysis. The presented hypothesis assumes that fundamental and technical analyses, supported by the assessment of the expected return and risk, allow the evaluation of investment attractiveness by investors. The undertaken analysis of investments in the shares of Grupa Orlen S.A. and Grupa Lotos S.A., gave premises for the choice of Lotos company. This means, that the analytical methods used, allow to make rational investment decisions. The obtained results confirm the hypothesis, that the use of the both analyses when evaluating investments, significantly support investors in making decisions. What was underlined, however, was the fact that the final decision and the risk that the investor is able to bear are crucial for investment. The materials used in the thesis are economic literature, mainly dedicated to fundamental and technical analysis, as well as investing. Other bibliography items were economic articles, reports and companies’ financial statements. pl
dc.subject.pl giełda – analiza techniczna – analiza fundamentalna – stopa zwrotu - ryzyko pl
dc.subject.en stock market - technical analysis - fundamental analysis - rate of return - risk pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101571-96457 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)