Jagiellonian University Repository

Wpływ czynników kulturowych na adaptację przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

pcg.skipToMenu

Wpływ czynników kulturowych na adaptację przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Wyciślak, Sławomir [SAP11018395] pl
dc.contributor.author Błaszczyk, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:40:02Z
dc.date.available 2020-07-26T18:40:02Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208556
dc.language pol pl
dc.title Wpływ czynników kulturowych na adaptację przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. pl
dc.title.alternative Infulence of cultural factors on the process of adaptation of an enterprise on the foreign market pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zobrazowanie wpływu czynników kulturowych na proces adaptacji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Na potrzeby uzyskania danych potrzebnych do jej napisania zostały zanalizowane cztery przedsiębiorstwa: McDonald’s Corporation ( Stany Zjednoczone), Benetton Group ( Włochy), IKEA ( Szwecja) oraz Michelin ( Francja). Pierwszy rozdział pracy został poświęcony zdefiniowaniu strategii, przyczyn oraz form ekspansji zagranicznej. Znajduje się w nim również opis kryteriów, którymi firmy kierują się przy wyborze sposobu ekspansji. W drugim rozdziale omówiono zasady metody Hofstede oraz wymiary kultury wg F. Trompenaars, będące podstawą badawczą tejże pracy. Ponadto, zostały w nim określone sposoby dostosowywania produktu do wymagań klienta. Trzeci rozdział dotyczy wpływu czynników kulturowych na ekspansję zagraniczną. Został w nim również opisany proces adaptacji firm na nowych rynkach. W czwartym rozdziale znajduje się analiza wyżej wymienionych przedsiębiorstw pod kątem tego, jak przebiega ich ekspansja, na jakie rynki jest ukierunkowana oraz w jakim wymiarze polityka firmy odzwierciedla wymiary kultury wg Hofstede. W tymże rozdziale zostaje również wykazane w jaki sposób dane przedsiębiorstwo wykorzystuje komunikację werbalną i niewerbalną w procesie ekspansji oraz czym wyróżnia się na tle konkurencji. Praca magisterska została napisana w oparciu o literaturę, źródła internetowe, jak również wyniki obserwacji własnej oraz wiedzę z zakresu tego tematu. pl
dc.abstract.en The main aim of this master thesis is to illuminate the influence of cultural factors at the process of adaptation of an enterprise to the international market. Four enterprises: McDonald’s Corporation (USA), Benetton Group (Italy), IKEA (Sweden) and Michelin (France) were deeply analyzed in order to provide relevant data. The first chapter includes definition of strategy as well as causes and methods of international expansion. There is the description of criteria used by the company to choose the method of expansion too. The second chapter outlines main principles of Hofstede’s method and cultural dimensions proposed by F. Trompenaars, that are the ground of research to this thesis. The third chapter pertains to influence of cultural factors at international expansion. Moreover, there is description of the process of adaptation of an enterprise at a new market.In the fourth chapter there is the deep analysis of above mentioned companies from the perspective of how they expand, on which markets and to what extend they reflect cultural dimensions proposed by Hofstede in own policy. In this chapter there is also demonstrated how companies use verbal and nonverbal communication in the process of international adaptation and how they differ from their competitors. This master thesis was written on the basis of literature, internet sources, and the results of own observation and knowledge of the field of learning. pl
dc.subject.pl adaptacja przedsiębiorstw - czynniki kulturowe - ekspansja przedsiębiorstw - wymiary kultury pl
dc.subject.en cultural dimensions - cultural factors - international adaptation - international expansion pl
dc.contributor.reviewer Wyciślak, Sławomir [SAP11018395] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101567-125894 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)