Jagiellonian University Repository

Kultura kulinarna i tradycje żywienia w wybranych regionach Ameryki Łacińskiej

pcg.skipToMenu

Kultura kulinarna i tradycje żywienia w wybranych regionach Ameryki Łacińskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.contributor.author Zdeb, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:38:38Z
dc.date.available 2020-07-26T18:38:38Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208534
dc.language pol pl
dc.title Kultura kulinarna i tradycje żywienia w wybranych regionach Ameryki Łacińskiej pl
dc.title.alternative Culinary culture and food traditions in chosen region of latin America pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Jedzenie ma kluczowe znaczenie w budowaniu i postrzeganiu własnej osoby. To, co jemy, w jaki sposób a nawet, z kim wpływa na kreowanie naszego wizerunku i tym samym na styl życia. Sam akt spożywania posiada ogromny ładunek emocjonalny, który z kolei wiąże się z kulturą jedzenia. Kultura jedzenia natomiast wiąże się z ciekawymi sposobami jedzenia w różnych społeczeństwach. Co więcej kultura jedzenia to nie tylko jedzenie to również sposoby przygotowywania posiłków, rytuały, etykieta, filozofia i bogata symbolika. Wszystkie te elementy stanowią podstawę poznania kuchni i nawyków żywienia innych społeczeństw. Niewątpliwe jest to, że jedzenie, choć niepozorne, to zawsze odrywało kluczową rolę w określeniu społecznej tożsamości. Jedzenie stanowi czynnik różnicujący dane społeczeństwa. Przez to, co jemy, ale również, w jaki sposób i przy pomocy, jakich narzędzi pozwala wyznaczyć pewne granice względem naszej kultury a nieznanej. Co ważniejsze nawyki żywienia pomagają nam w nakreśleniu wynikających różnic kulturowych i rozróżnieniu na grupę naszą i obcą. Dodatkowo poprzez określone nawyki żywieniowe można zostać włączonym bądź wykluczonym z danej grupy społecznej. Jedzenie nie tylko dzieli nam świat na biednych i bogatych, lecz co gorsze na świat sytych i głodnych. Kontynent latynoamerykański, od zawsze pociągał swoją tajemniczością i różnorodnością. Wynika to zapewne z dość bogatej i ciekawej historii podboju Nowego Świata, który wcześniej nieznany otworzył się, ofiarując nowe sposoby życia i postrzegania świata. Żyjąc w dzisiejszym świecie, gdzie przesyt odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu ludzkiego życia, celem niniejszej pracy jest skupienie się na poznaniu nawyków żywienia nie tylko współczesnych ludzi, ale również pierwotnych ludów Ameryki Łacińskiej. Poznanie nawyków żywienia Ameryki Łacińskiej jest jednoznaczne z poznaniem głębszego sensu występującej tam kultury. Wiąże się to również z odkryciem rządzących praw i funkcjonujących wartości. Co więcej podkreślenie roli jedzenia, jako czynnika wpływającego na ludzkie życie i zachowanie.Odnosząc się do nawyków żywieniowych plemion żyjących z dala od cywilizacji, autorka pracy nie tylko pragnie poznać ich preferencje, ale stojące za nimi symbole. Co więcej ciekawi również fakt, postrzegania jedzenia i występujące różnice w stosunku do własnej kultury. Jedzenie kojarzymy się z emocjami, ale przede wszystkim z ludźmi, bo to oni dzięki swym upodobaniom tworzą niezwykły kulinarny świat. Dlatego też w pracy skupiono się na poznaniu nawyków żywieniowych między innymi indiańskiej grupy Janomamów, ponieważ stanowią oni ostatnią żyjącą majańską grupę etniczną wyznającą specyficzną kulturę, w której odnaleźć można podstawy funkcjonowania współczesnych kultur Ameryki Łacińskiej. pl
dc.abstract.en Food is crucial in building and perception of self. What we eat, how or even with whom influences the creation of our image and thus lifestyle. The very act of eating has a huge emotional load, which in turn is associated with the culture of food. The culture of eating it involves interesting ways of eating in different societies. What's more food culture is not just food also ways of preparing food, rituals, etiquette, philosophy and rich symbolism. All these elements form the basis of knowledge of food and nutrition habits of other societies. There is no doubt that the food, though inconspicuous, it's always odrywało a key role in determining social identity. Food is a factor differentiating information society. By what we eat, but also how and with what tools can designate certain limits relative to our culture and the unknown. More importantly, feeding habits help us in outlining result of cultural differences and distinction between our group and foreign. Additionally, through certain habits you can be included or excluded from a particular social group. The food is not only divides our world into rich and poor, but even worse for the world of the satiated and the hungry. Latin American continent, has always attracted its mystery and diversity. This is probably a fairly rich and interesting history of the conquest of the New World, which was previously unknown opened, offering new ways of living and perceiving the world. Living in today's world, where a glut plays a significant role in the creation of human life, the aim of this paper is to focus on understanding the nutritional habits of not only modern humans, but also the original peoples of Latin America. Understanding the feeding habits of Latin America is the equivalent of knowing the deeper meaning of culture occurring there. It also involves the discovery that govern the rights and operating values. Moreover emphasize the role of food as a factor in human life and behavior.Referring to the eating habits tribes living far from civilization, the author of the work not only wants to get to know their preferences, but behind these symbols. What is more curious is the fact perception of food and the differences in relation to their own culture. Food associate with emotions, but above all with the people, because it is they who thanks to his liking create extraordinary culinary world. Therefore, the study focuses on understanding the eating habits among other Indian groups Yanomami because they are the last living maya ethnic group that adhered to a specific culture, in which one can find the basic functioning of modern cultures of Latin America. pl
dc.subject.pl jedzenie,kuchnia etniczna,kultura,Ameryka Łacińska. pl
dc.subject.en food, ethnic cousine, culture, Latin America. pl
dc.contributor.reviewer Derwich, Karol [SAP11019610] pl
dc.contributor.reviewer Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101543-149720 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy latynoamerykanistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)