Jagiellonian University Repository

ZARZĄDZANIE TEATRAMI PUBLICZNYMI PO 1989 ROKU W MIASTACH DO 100 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW NA PRZYKŁADZIE GNIEZNA I JELENIEJ GÓRY

pcg.skipToMenu

ZARZĄDZANIE TEATRAMI PUBLICZNYMI PO 1989 ROKU W MIASTACH DO 100 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW NA PRZYKŁADZIE GNIEZNA I JELENIEJ GÓRY

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Jędrzejas, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:36:12Z
dc.date.available 2020-07-26T18:36:12Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208496
dc.language pol pl
dc.title ZARZĄDZANIE TEATRAMI PUBLICZNYMI PO 1989 ROKU W MIASTACH DO 100 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW NA PRZYKŁADZIE GNIEZNA I JELENIEJ GÓRY pl
dc.title.alternative PUBLIC THEATERS MANAGEMENT AFTER 1989 IN THE CITIES WITH UP TO 100 THOUSAND OF RESIDENTS (TAKING GNIEZNO AND JELENIA GÓRA AS EXAMPLES) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy, jest analiza funkcjonowania teatru publicznego po zmianach gospodarczo- społecznych, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku. Szczególny nacisk położyłem na teatry w mniejszych ośrodkach. Celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie zaszły zmiany na przestrzeni tych 25 lat, jaki był ich wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury i czy owe zmiany można nazwać reformą, czy też próbą dostosowywania się instytucji do nowych realiów. Rozdział pierwszy opisuje wszystkie ważniejsze legislacyjne decyzje dotyczące teatru publicznego w Polsce oraz politykę kolejnych rządów wobec teatru. Kolejny rozdział omawia zarządzanie teatrem jako instytucją kultury, stara się też przybliżyć specyfikę takich instytucji i problematykę związaną z ich prowadzeniem. Rozdział trzeci zajmuje się już konkretnie wybranymi teatrami, aby na ich przykładzie wskazać, co przyniosły kolejne lata gospodarki urynkowionej i związane z nią zmiany odnośnie reformy terytorialnej. Ostatni z rozdziałów próbuje zająć się problematyką dnia dzisiejszego oraz przyszłością teatru publicznego w aspekcie zmian społecznych, wynikających z gwałtownego rozwoju technologicznego. pl
dc.abstract.en The subject of the present thesis is the analysis of the functioning of publictheaters after economical and social changes that happened in Poland after 1989.I put special emphasis on the theaters in smaller towns. The aim of this work isto answer the following questions: what changes we could observe during those 25years, what was their influence on the functioning of cultural institutions andif all those changes we could call 'reform' or adjusting to the new reality.The first chapter goes into all the more important legislative decisionstouching public theater in Poland and theater policy of the next governments.The next chapter discusses the management of the theater as a culturalinstitution. It also tries to approximate the character of such institutions andthe issues that you can come across being an administrator of them. In the thirdchapter I focused on particular theaters. I took them as examples of what didthe next years of market economy and changes in territorial reform brought. Thelast chapter deals with the problems of the present and the future of the publictheater in a context of social changes resultant from technological development. pl
dc.subject.pl ZARZĄDZANIE TEATREM- INSTYTUCJE KULTURY- REFORMA TERYTORIALNA- TEATR IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZE- TEATR IM. ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE. pl
dc.subject.en THEATER MANAGMENT, INSTITUTIONS OF CULTURE, ADMINISTRATION REFORM, CYPRIAN KAMIL NORWID THEATER JELENIA GÓRA, ALEKSANDER FREDRO THEATER GNIEZNO pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101504-183218 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)