Jagiellonian University Repository

Współczesne piractwo somalijskie - charakterystyka i metody przeciwdziałania.

pcg.skipToMenu

Współczesne piractwo somalijskie - charakterystyka i metody przeciwdziałania.

Show full item record

dc.contributor.advisor Siwiec, Paweł pl
dc.contributor.author Słabczyński, Remigiusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:33:28Z
dc.date.available 2020-07-26T18:33:28Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208453
dc.language pol pl
dc.title Współczesne piractwo somalijskie - charakterystyka i metody przeciwdziałania. pl
dc.title.alternative Modern Somali Piracy - The Characteristics and Methods of Prevention. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wojna domowa w Somalii, nieprzerwana od 1991 roku, zbliżyła kraj ku anarchii. Rozpad państwa zaczął się od secesji Republiki Somalilandu. Siedem lat później powstał autonomiczny region Puntlandu, a po nim kolejne regiony Somalii ulegały autonomizacji. W tym czasie południową i centralną Somalią wstrząsnęły rozboje radykalnej organizacja islamistycznej Al-Shabab. W tle sporów o kontrolę nad upadłym państwem rozwijała się nowa regionalna profesja. Puntland, z dostępem do morza na blisko jednej trzeciej wybrzeża Somalii, został domem dla piratów morskich.Piractwo somalijskie od końca ubiegłego wieku rozwinęło się błyskawicznie. Już po dekadzie było poważnym zagrożeniem dla marynarzy od Zatoki Adeńskiej, po Zatokę Omańską na wschodzie oraz Madagaskar na południu. Pionierzy somalijskiego piractwa napadali na zagraniczne kutry rybackie, przeciwstawiając się eksploatacji somalijskiego wybrzeża. Znaczny dochód z rabunków i okupów przyciągał rzesze młodych i bezrobotnych Somalijczyków, a gangi pirackie rosły w siłę. Apetyt piratów się zwiększał i kierował ich ku coraz śmielszym atakom. W 2008 roku członkowie koalicji gangów pirackich kierowanej przez Mohameda Abdi Hassana uprowadzili supertankowiec Sirius Star oraz ukraiński transporter Faina, przewożący czołgi i wyposażenie militarne. Rok później piraci z gangu innego bossa półświatka, znanego jako Garaad, napadli na amerykański transportowiec Maersk Alabama. Był to pierwszy akt piractwa wobec podmiotu USA od niemal 200 lat, co przyciągnęło uwagę mediów na całym świecie i otwarło nowy rozdział dla somalijskich gangów pirackich.Walka z piractwem miała początek w Puntlandzie, gdzie większość piratów somalijskich prowadziło swoją działalność. Władze tego regionu usiłowały prowadzić wojnę z gangami pirackimi, lecz bez środków finansowych była ona nieskuteczna. W obliczu rosnącego zagrożenia wzdłuż kluczowych szlaków morskich wokół Rogu Afryki, specjalna flota Unii Europejskiej dołączyła do walki z piratami w grudniu 2008 roku, pod nazwą Operacja Atalanta. Miesiąc później dołączyła do niej międzynarodowa flota CTF-151, a pół roku później również flota NATO, nazwana Operation Ocean Shield. Rząd Puntlandu, dzięki wsparciu zagranicznych inwestorów, od 2010 roku był w stanie dołożyć wysiłku do międzynarodowych starań zwalczania piractwa, mając do dyspozycji wyspecjalizowane Siły Policji Morskiej na wybrzeżu oraz zmodernizowane jednostki milicji na lądzie. Dzięki międzynarodowej współpracy liczba ataków pirackich wokół Rogu Afryki zmniejsza się z roku na rok i zwiastuje bliski koniec zagrożenia. pl
dc.abstract.en The civil war in Somalia, continuously since 1991, pushed the country towards anarchy. The disintegration of the state began with the secession of the Republic of Somaliland. Seven years later the autonomous region of Puntland was created, what was followed by other regions of Somalia. At that time, the southern and central Somalia were in turmoil by brigandage of radical Islamist organization al-Shabab. In the background of disputes over control of a failed state new regional profession developed. Puntland, with access to the sea for nearly one-third of the Somali coast, became home to sea pirates.Somali piracy has developed rapidly since the end of last century. After a decade it was a serious threat to the sailors from the Gulf of Aden, to the Gulf of Oman in the east and Madagascar in the south. Pioneers of Somali piracy were attacking the foreign fishing boats as the opposition to exploitation of the Somali coast. The significant income from robbery and ransoms attracted crowds of young and unemployed Somalis so pirate gangs grew in strength. Pirates’ appetite increased and led them to bolder attacks. In 2008, members of the coalition of pirate gangs led by Mohamed Abdi Hassan hijacked supertanker Sirius Star, and a Ukrainian carrier Faina, carrying tanks and military equipment. A year later, another gang of pirates led by the underworld boss, known as Garaad, attacked an American cargo ship Maersk Alabama. It was the first act of piracy against the US entity for nearly 200 years, which attracted media attention around the world and opened a new chapter for Somali pirate gangs.The fight against piracy started in Puntland, where most Somali pirates carry out its activities. The authorities of region attempted to wage war with pirate gangs, but without funding it was ineffective. In the face of growing threats along key sea routes around the Horn of Africa, a special fleet of the European Union, known as Operation Atalanta, joined fight against pirates in December 2008. A month later international fleet CTF-151 joined it, and six months later the NATO fleet too, named Operation Ocean Shield. Puntland government, thanks to support of foreign investors, been able to make an effort to international efforts to fight piracy since 2010, with the availability of specialized Maritime Police Forces on coast and modernized police unit on land. Thanks to international cooperation the number of pirate attacks around the Horn of Africa reduces year by year and states the imminent end of threat. pl
dc.subject.pl Somalia, piractwo, Puntland, Róg Afryki, Eyl, Harardheere, Afweyne, transport morski pl
dc.subject.en Somalia, piracy, Puntland, Horn of Africa, Eyl, Harardheere, Afweyne, maritime transport pl
dc.contributor.reviewer Turek, Przemysław [SAP11014347] pl
dc.contributor.reviewer Siwiec, Paweł pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101457-130142 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)