Jagiellonian University Repository

Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce.

pcg.skipToMenu

Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce.

Show full item record

dc.contributor.advisor Krasny, Piotr [SAP11014410] pl
dc.contributor.author Maciejaszek, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:32:42Z
dc.date.available 2020-07-26T18:32:42Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208441
dc.language pol pl
dc.title Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce. pl
dc.title.alternative Church of St. Bartolomew in Mogiła. History of building, renovations and restorations. Contribution to research of conservation and restoration of wooden buildings in Poland. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W każdej dziedzinie nauki następuje stały dialog teorii i praktyki. W przypadku zabytkowych sakralnych budowli drewnianych dochodzi do tego także problem doktrynalny. Losy kościoła św. Bartłomieja, jako jednego z najstarszych obiektów tego typu w Małopolsce, są dobrym przykładem swoistych przemian dziejowych jakim musiała sprostać architektura drewniana. Kształtowanie się metody badawczej - a bardziej ogólnie: miejsca architektury i budownictwa drewnianego wśród całej linii rozwojowej myśli o sztuce - rzutowało na specyfikę zachowanych do dziś źródeł. Dawniej zabytki sztuki drewnianej były opisywane głównie pod kątem architektury i detalu, a uwagi dotyczące konstrukcji traktowano zwykle ogólnikowo. A to właśnie właściwości materiału, logika funkcji i konstrukcji budowli drewnianych decydowały w znacznym stopniu o formach i przemianach w zależności od potrzeb, czasu i miejsca. Spora część przekształceń i przebudów wiązała się z koniecznością okresowych remontów mających charakter technicznego zabezpieczenia. Były jednak też przebudowy wynikające ze świadomych chęci zmian układu przestrzennego. Obecnie w badaniach historycznych dotyczących dawnej architektury oraz w praktyce konserwatorskiej coraz częściej wykorzystuje się strukturę i substancję zabytku jako jedno ze źródeł jej poznania. W tym kontekście niezwykle ważna staje się znajomość historii rzemiosła ciesielskiego i dawnych rozwiązań konstrukcyjnych. Bardzo istotne są także badania in situ, które pozwalają na weryfikację informacji historycznych. Dlatego też szczegółowa inwentaryzacja odtwarzająca historię przemian, wydaje się niezbędna do podjęcia prawidłowych działań konserwatorskich. pl
dc.abstract.en There have always been a constant dialog between theory and practice in every existing field of sience. The issue of historic sacral wooden buildings simply adds a matter of doctrine. St. Bartolomew church, as one of the oldest buildings of its kind in Lesser Poland, is a solid example of distinctive transformations over the centuries of wooden architecture.The shaping of research method - or in general: the participation of architecture and wooden buildings in progress line of thinking about art - influenced the specificity of the sources preserved to this day. In recent past wooden monuments were mostly described in terms of architecture and details. Observations concerning construction of buildings, on the other hand, were in most cases marginalised. As we know today, properties of material, logic of wooden buildings' function and construction, decided largely about their form and changes, depending on needs, time and location. A great part of transformations and alterations was caused by periodic renovations of 'technical security' character. The rest of them were simply the result of intentional changes of spacial arrangement. Nowadays, in historical research, structure and tissue of monument is increasingly used as a way of understanding its sources. In this context understanding of carpentry and old constructional solutions becomes supremely important. Right next to it stands In situ research, also very essential, helping greatly with verification of historical information. Therefore, detailed cataloguing became indispensable to undertake correct acts of restoration. pl
dc.subject.pl Mogiła, kościół św. Bartłomieja, budownictwo drewniane, architektura drewniana, zabytek drewniany, konserwacja i renowacja drewna pl
dc.subject.en Mogiła, church of St. Bartolomew, wooden buildings, wooden architecture, wooden monument, conservation and renovation of wood pl
dc.contributor.reviewer Krasny, Piotr [SAP11014410] pl
dc.contributor.reviewer Walczak, Marek [SAP11014309] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101445-130071 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia sztuki pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)