Jagiellonian University Repository

Dzieje i historia twórczości muzycznego teatru „Dzerkało” - Zwierciadło, jako przykład emigracji Ukraińców do Polski w latach 90-ch.

pcg.skipToMenu

Dzieje i historia twórczości muzycznego teatru „Dzerkało” - Zwierciadło, jako przykład emigracji Ukraińców do Polski w latach 90-ch.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mokry, Włodzimierz [SAP11006307] pl
dc.contributor.author Andriievskyi, Illia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:28:59Z
dc.date.available 2020-07-26T18:28:59Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208389
dc.language pol pl
dc.title Dzieje i historia twórczości muzycznego teatru „Dzerkało” - Zwierciadło, jako przykład emigracji Ukraińców do Polski w latach 90-ch. pl
dc.title.alternative The history of the musical theatre "Dzerkało" - Zwierciadło and its artistic output as an example of emigration of Ukrainians to Poland in the 90s. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zamiarem pisanej przez mnie pracy magisterskiej jest ukazanie procesu emigracyjnego Ukraińców, biorąc pod uwagę proces stanowienia się narodu i państwa ukraińskiego. Dlatego swoją analizę rozpoczynam od przykładów pierwszych ukraińskich migracji. Zakładając, że Hetmanat jest prototypem państwa ukraińskiego jednym z pierwszych emigrantów i uchodźców politycznych staje się hetman na banicji, Pyłyp Orłyk. Praca zawiera opis czterech fal ukraińskiej emigracji, ich przyczyny i skutki. Ponadto, w pracy znajduje się także głębsza analiza czwartej fali emigracji w latach 80-ch i 90-ch XX wieku, ze wskazaniem jej odmienności od trzech poprzednich. W pracy poruszyłem także kwestię emigracji współczesnej na przykładzie kwazi-emigrantów, którzy zagraniczne pobyty traktują jak część życia, codziennego bytu. Kwazi-emigrantom często obce jest uczucie nostalgii, tęsknoty za krajem ojczystym. Zjawisko migracji przedstawiam na przykładzie teatru „Zwierciadło” Włodzimierza Petraniuka. Historia teatru jest opowiedziana w trzech etapach – pierwszy: od stworzenia teatru w roku 1982 po wyjazd do Polski w 1992 roku, drugi: działalność teatru w Krakowie przez kolejnych ponad dziesięć lat; i trzeci: rozpad starego składu i krótka wzmianka o powstałych filiach teatru w Kijowie i Krakowie. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is showing the emigration process of the Ukrainians, considering the way of creation of the Ukrainian nation and state. This is why I begin my analysis from examples of the first Ukrainian emigrations. Supposing that, the hetmanate is a prototype of the Ukrainian state, one of the first emigrants and political displaced people was the banished hetman, Pyłyp Orłyk. This work contains a description of the four waves of the Ukrainian emigration, their causes and consequences. Moreover, in this work there is a deeper analysis of the fourth wave of the emigration, which took place between the 1980’s and 1990’s, with a special attention focused on its unlikeness, in comparison to the previous three ones. In the essay I also touch the topic of nowadays emigration, on the example of the quasi-emigrants, who treat their living in foreign countries as their lifestyle. The Quasi-emigrants often do not even experience the nostalgia or yearning for their homeland. I would like to depict the phenomenon of migration, on the example of theatre "Zwierciadło" (“The Mirror”) of Volodymyr Petraniuk. History of theatre is told in three stages - first: from creation of the theatre in 1982, until the departure to Poland in 1992, second: activity of the theatre in Krakow, through the following decade; finally, the third: disintegration of the old make-up and short information about the branches of the theatre, which were created in Kyiv and Krakow. pl
dc.subject.pl Dzieje i historia, twórczość teatru, teatr „Dzerkało”, Zwierciadło, emigracja Ukraińców do Polski pl
dc.subject.en history of the musical theatre, "Dzerkało"-Zwierciadło, example of emigration of Ukrainians to Poland in the 90s., artistic output pl
dc.contributor.reviewer Pilipowicz, Denys [SAP11017178] pl
dc.contributor.reviewer Mokry, Włodzimierz [SAP11006307] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101391-133370 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy ukrainoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)