Jagiellonian University Repository

System okresowych ocen pracowniczych na przykładzie studentów zaocznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

pcg.skipToMenu

System okresowych ocen pracowniczych na przykładzie studentów zaocznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Rusek, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:25:57Z
dc.date.available 2020-07-26T18:25:57Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208341
dc.language pol pl
dc.title System okresowych ocen pracowniczych na przykładzie studentów zaocznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.title.alternative The performance appraisal for example, part-time students of the Jagiellonian University in Cracow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy omówiono zagadnienie systemów okresowych ocen pracowniczych na przykładzie studentów studiów zaocznych. Celem pracy było sprawdzenie, czy ocena pracownicza motywuje pracowników do pracy oraz czy przyczynia się do rozwoju pracownika i czy sama ocena wpływa na realokacje miejsca pracy. Ponadto istotne było zbadanie czy efektywna realizacja planu rozwojowego przekłada się na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, jak często dokonywane są oceny pracownicze i jakie najczęściej przeprowadzanej są obecnie metody oceny.Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi opis samej istoty oceniania. Opisuje najważniejsze funkcje i cele okresowych ocen pracowników oraz zasady i kryteria oceniania oraz błędy oceniania. Opisuje również podmioty oceniające i oceniane. Rozdział drugi przedstawia teoretyczne pojęcia metod oceny pracowników stosowanych w przedsiębiorstwach. Trzeci rozdział są to założenia przebieg organizacja badań własnych. Czwarty i piąty rozdział kończy analiza przeprowadzonych badań oraz krótka analiza podsumowująca według postawionych hipotez.Badanie pokazało, że mimo wielu niedociągnięć w dalszym ciągu omawianego systemu, respondenci zgodnie twierdzą, iż ocena okresowa jest przydatna i służy przede wszystkim motywacji do pracy, jak i ma duży wpływ na proces dalszego rozwoju pracownika. Pojawiają się bariery związane z oceną takie jak: stres, strach przed uprzedzeniem przełożonego, czyli równie dobrze można określić to strachem przed subiektywna oceną. Mimo iż twierdzą, że sama ocena nie wpływa jakby bezpośrednio na podniesienie wynagrodzenia, to w dużej mierze ma wpływ na rozwój oraz na motywacje do efektywniejszej pracy.W pracy wykorzystano literaturę przedmiotową, a także dostępne informacje na stronach internetowych związanych z wyżej wymienioną tematyką. pl
dc.abstract.en In this thesis, the issue of performance appraisal systems on the example of extramural students. The aim of the study was to verify whether the assessment Worker motivates employees to work and whether it contributes to the development of the employee and whether the assessment itself affects the reallocation of jobs. In addition, it was important to examine whether the effective implementation of the development plan translates into the salary, how often the employee assessments are made and what are now the most frequently carried out assessment methods.The work consists of five chapters. The first chapter describes the very essence of assessment. It describes the key features and objectives of the periodic evaluations of employees and the principles and criteria of assessment and errors of assessment. It also describes the evaluators and the evaluated. The second chapter presents the theoretical concept of assessment methods employed workers in enterprises. The third chapter are the foundation course of the organization's own research. The fourth and fifth chapter concludes with an analysis of studies conducted and a brief summary analysis of hypotheses. The study showed that despite many shortcomings continue the scheme , the respondents agree that the interim evaluation is useful and is used primarily motivated to work and has a strong influence on the process of further developing employee.There are barriers related to assessment such as stress , fear of prejudice supervisor, or you might as well define this fear of judgment. Although the claim that does not affect the assessment itself as if directly increase wages, it largely affects the development and motivation for more effective work .The study was based on literature items , as well as available information on websites associated with the above-mentioned subject. pl
dc.subject.pl ocena- pracownik –pracodawca- motywacja – efektywność-metody oceny pl
dc.subject.en rating- employee- employer- motivation - efficiency - assessment methods pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101342-105937 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)