Jagiellonian University Repository

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

pcg.skipToMenu

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.contributor.author Brzozowska, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:24:59Z
dc.date.available 2020-07-26T18:24:59Z
dc.date.submitted 2015-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208326
dc.language pol pl
dc.title System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego pl
dc.title.alternative Command Support System of the State of Emergency Medicine as an example Bielskie Pogotowie Ratunkowe pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, zagwarantowanego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, został stworzony System Państwowe Ratownictwo Medyczne. Początki pogotowia ratunkowego w Polsce datuje się na koniec XIX wieku, gdzie ze względu na liczne pożary utworzono Towarzystwa, których celem było niesienie pomocy potrzebującym. W skład systemu PRM wchodzą jednostki systemu, czyli zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe. W celu zwiększenia skuteczności działania PRM utworzono System Powiadamiania Ratunkowego, który ułatwia odbieranie zgłoszeń alarmowych oraz przekazywanie ich ZRM. Podstawowym elementem SPR są centra powiadamiania ratunkowego, które odbierają zgłoszenia z numerów alarmowych, a następnie przekazują je do odpowiednich podmiotów ratowniczych. Nowym elementem usprawniającym działanie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jest System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Bielskie Pogotowie ratunkowe jest jednym z pierwszych w Polsce, gdzie wprowadzono ten system. W pracy tej oceniono funkcjonowanie SWD PRM właśnie w tym pogotowiu.Materiał i metoda: W celu oceny funkcjonowania SWD PRM w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym przeanalizowano dane uzyskane z systemu. Pochodzą one z lat 2011-2014. Przeanalizowano je pod kątem czasu zadysponowania ZRM, czasu dojazdu do pacjenta, czasu udzielania pomocy wzywającym pogotowie oraz całkowitego czasu realizacji zgłoszenia alarmowego. Uzyskane informacje porównano z danymi sprzed wprowadzenia SWD PRM uzyskanymi z Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.Wyniki: SWD PRM zapewnia lepsze funkcjonowanie jednostki pogotowia ratunkowego, której zadaniem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mediana czasu reakcji dyspozytorów oraz ratowników medycznych od przyjęcia zgłoszenia do wyjazdu ZRM mieściła się w zakresie od 55 sek do 62 sek. Mediana czasu dojazdu do pacjenta przed i po wprowadzeniu SWD PRM nie różniła się znacząco. Analiza czasów pozwala stwierdzić, że skróceniu uległ czas właściwego udzielania pomocy poszkodowanym, a co za tym idzie szybszy ich transport do IP/SOR. pl
dc.abstract.en Introduction: In order to ensure the security of citizens, guaranteed by the Polish Constitution, it was created the State Emergency Medical Services System. The beginnings of emergency in Poland dates back to the late nineteenth century, where due to a large numbers of fires created the organizations, which aimed was helping the needy. The PRM system includes a system unit, or emergency medical services and hospital emergency departments. In order to increase the effectiveness of PRM it was created Emergency Notification System that makes it easy to receive alerts and forwarding them ZRM. SPR is an essential element of emergency communication centers, which receive notification of emergency phone numbers and then forward them to the relevant entities rescue. A new element improves the functioning of the National System of Medical Rescue Command Support System is the State of Emergency Medicine. Bielskie Pogotowie Ratunkowe is one of the first in Poland, where the system was introduced. In this work, it was analyzing the functioning of the SWD PRM in BPR.Material and Methods: To evaluate the functioning of the SWD PRM in Bielskie Pogotowie Ratunkowe analyzed data obtained from the system. They come from the period 2011-2014. These data have been analyzed in terms of time disposing of ZRM, travel time to the patient, time requesting emergency aid and the total duration of the emergency notification. The information obtained was compared with the data before the introduction of the SWD PRM obtained from the Regional Action Plan State System of Emergency Medical Services.Results: SWD PRM ensures better functioning ambulance unit, whose mission is to help those who find themselves in emergency health. The median duration of response dispatchers and paramedics of acceptance of the declaration to leave ZRM ranged from 55 seconds to 62 seconds. The median travel time to the patient before and after the introduction of the SWD PRM did not differ significantly. Analysis of the times shows that the time was shortened proper assistance to victims, and thus the faster their transport to ED. pl
dc.subject.pl Ratownictwo Medyczne, SWD PRM, Bielskie Pogotowie Ratunkowe. pl
dc.subject.en Emergency medical services, SWD PRM, Bielskie Pogotowie Ratunkowe. pl
dc.contributor.reviewer Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.contributor.reviewer Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101322-185049 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)