Jagiellonian University Repository

Poród naturalny jako koncepcja historycznie zmienna (na przykładzie zależności pomiędzy działaniami artystycznymi a obowiązującymi normami społecznymi, prawnymi i instytucjonalnymi)

pcg.skipToMenu

Poród naturalny jako koncepcja historycznie zmienna (na przykładzie zależności pomiędzy działaniami artystycznymi a obowiązującymi normami społecznymi, prawnymi i instytucjonalnymi)

Show full item record

dc.contributor.advisor Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.contributor.author Krzyształa, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:24:55Z
dc.date.available 2020-07-26T18:24:55Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208325
dc.language pol pl
dc.title Poród naturalny jako koncepcja historycznie zmienna (na przykładzie zależności pomiędzy działaniami artystycznymi a obowiązującymi normami społecznymi, prawnymi i instytucjonalnymi) pl
dc.title.alternative Natural Childbirth as a Historically Variable Concept (on the basis of the relation between artistic actions, social, legal and institutional norms) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest ukazanie porodu naturalnego jako koncepcji historycznie zmiennej. Analiza uwzględnia zarówno kontekst społeczny, prawny i instytucjonalny, w tym normy warunkujące przebieg porodu, jak i konkretne działania artystyczne związane z momentem narodzin. W myśl teorii Jona McKenziego, dotyczącej skuteczności performansu kulturowego, praktyki artystyczne potraktowano jako rodzaj działań zdolnych do renegocjacji obowiązujących norm danego okresu. Tym samym film amerykańskiego reżysera Stana Brakhage’a z lat 50. będzie stanowił próbę wprowadzenia do momentu narodzin zupełnie nowego uczestnika- mężczyznę. Poród Nancy Salgueiro, transmitowany na żywo, ukaże niemal niczym nieograniczoną liczbę uczestników współczesnego porodu. Natomiast performans Marni Kotak, rozgrywający się w miejscu jej praktyk artystycznych, przełamie dotychczasowe normy dotyczące przestrzeni porodu naturalnego i uczyni galerię hybrydą wszystkich dotychczas praktykowanych przestrzeni porodu. Praca obejmuje swoją analizą okres od lat 50. czyli od momentu przenoszenia porodów domowych do instytucji szpitala. To czas dynamicznych zmian nie tylko w przepisach prawnych dotyczących porodu, ale przede wszystkim w sposobach definiowania zjawiska. W pracy poród został ukazany jako wydarzenie kolektywne, którego przebieg zależny jest od szeregu czynników. Każdemu z tych czynników poświęcono osobny rozdział pracy związany z : uczestnikami porodu, wyborem określonej przestrzeni i zmiennymi podmiotami władającymi ciałem kobiet.Główna teza pracy mówi, że nie istnieje uniwersalne pojęcie naturalnego porodu. Moment narodzin okazuje się być tylko szeregiem koncepcji stworzonych na potrzeby danego okresu. Praca neguje także istnienie porodu naturalnego, rozumianego jako samoistny i fizjologiczny proces. W istocie jest to zjawisko regulowane szeregiem wytycznych, zmienne tak samo jak zmienni są uczestnicy, przestrzeń czy w końcu podmioty władające ciałem rodzącej. Rozważania na temat ciała kobiety oparto na teorii Foucaulta dotyczącej jednostki ponowoczesnej, która staje się obiektem zarządzanym i w pełni kontrolowanym. pl
dc.abstract.en The main aim of this thesis is to present Natural Childbirth as a Historically Variable Concept. The analysis takes into account both the social, legal and institutional context, including norms of birth, and artistic actions related to the moment of birth. According to Jon McKenzie’s theory of the efficacy of cultural performance- artistic practice is treated as a specific action that can renegotiate the existing standards. Ipso facto, the movie of Stan Brakhage (director from USA) is an attempt to introduce a new participant to the moment of birth. Childbirth of Nancy Salgueiro published live on the Internet register the almost unlimited number of participants of modern childbirth. In contrast, performance by Marni Kotak ‘The Birth of Baby X’, break the existing norms for the natural childbirth, becoming a hybrid of all practices related with birth space. The work includes the literature analysis of the period from 50s (since births were moving from home to hospital). It was a time of dynamic changes not only in legislation concerning childbirth, but mainly in the ways of speaking about the birth. Master’s thesis presents the birth as collective process, which is determined by the number of factors. This refers to the participants of birth, its specific space and changing entities ruling woman’s body. The main thesis states that there is no universal concept of natural childbirth. Childbirth turns out to be just a set of concepts, created for the given period. In my master thesis I also negate the existence of natural childbirth understood as spontaneous and physiological process. It is a process that is influenced by several factors: the presence of specific individuals, the nature of birth space or the changing entities ruling woman’s body. Reflections on the woman’s body was based on Foucault’s theory of post-modern entity whose body becomes the managed and controlled object. pl
dc.subject.pl Poród naturalny,historycznie zmienny koncept, performans, Foucault, McKenzie, pl
dc.subject.en Natural Childbirth,Historically Variable Concept, Performance, Foucault, McKenzie, pl
dc.contributor.reviewer Bal, Ewa [SAP11019931] pl
dc.contributor.reviewer Borowski, Mateusz [SAP11018837] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101321-113265 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy performatyka przedstawień pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)