Jagiellonian University Repository

Kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet na przykładzie problematyki zabójstw

pcg.skipToMenu

Kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet na przykładzie problematyki zabójstw

Show full item record

dc.contributor.advisor Błachut, Janina [SAP11008044] pl
dc.contributor.author Goźlińska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:23:19Z
dc.date.available 2020-07-26T18:23:19Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208300
dc.language pol pl
dc.title Kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet na przykładzie problematyki zabójstw pl
dc.title.alternative Criminological analysis of women's crime issues on the murder examples. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest kryminologiczna analiza przestępczości kobiet na przykładzie problematyki zabójstw. Zdecydowana większość przestępstw jest dokonywana przez mężczyzn. Z tego powodu przestępczość kobiet była przez wieki marginalizowana, a weszła w obręb zainteresowań badaczy dopiero w XX w. Obecnie problem ten jest o tyle bardziej interesujący, że zaobserwować można wzrost liczby przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a więc związanych z agresją, która jest tradycyjnie przypisywana mężczyznom, popełnianych właśnie przez kobiety. W Rozdziale 1 pracy zostały omówione paradygmaty kryminologii oraz najpopularniejsze koncepcje wyjaśniające przestępczość w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem kryminologii feministycznej. Następnie przedstawiono charakterystykę kobiety – sprawczyni zabójstw. Ze względu na zawiłość problemu motywacji przestępstw, najwięcej miejsca zostało poświęcone właśnie temu elementowi charakterystyki sprawczyń. W celu pełnego opisu omawianego problemu zostały również przeprowadzone badania aktowe w Sądzie Okręgowym w Gdyni oraz w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Badania dotyczyły spraw prawomocnie zakończonych z lat 2000 – 2011, kwalifikowanych z art. 148§1 k.k., w których sprawcami były kobiety – ich wyniki zostały zaprezentowane w Rozdziale 3 pracy i skonfrontowane z wcześniejszymi rozważaniami teoretycznymi. Niniejszą pracę kończy krótka analiza związana z karami orzekanymi przez sądy wobec sprawczyń przestępstw. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is criminological analysis of women's crime issues on the murder examples.The vast majority of the offences is commited by men. For this reason, the women's crime was being marginalised for centuries, and has entered to the scope of researchers's interest only in the 20th century. Currently, this issue is so much more interesting, because it may be noted a rise in the number of crimes against life and health perpetrated by women, associated with aggression, what is attributed traditionally to men.In Chapter 1 have been discussed the paradigms in criminology and the most popular concepts explaining crime in general, with a particular focus on the feminist criminology. Then is presented the characteristics of the women as perpetrator of murders. Due to the complexity of the problem of motivation of the crimes, the most of place was dedicated just on this element of characteristics of women - perpetrators. In order to fully describe the problem have also been carried out research, based on court records, in the District Court in Gdynia and in District Court in Krakow. The studies focused on cases legally completed in the years 2000 – 2011, eligible to article 148§1 polish Penal Code in which the perpetrators were women - their results are presented in Chapter 3 thesis and have been confronted with the earlier theoretical considerations. As the end of the thesis is brief analysis related to penalties by the courts against the perpetrators of crimes. pl
dc.subject.pl kryminologia, kobiety, przestępczość, zabójstwa pl
dc.subject.en criminology, women, criminality, murders pl
dc.contributor.reviewer Błachut, Janina [SAP11008044] pl
dc.contributor.reviewer Habzda-Siwek, Ewa [SAP11013516] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101290-116292 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)