Jagiellonian University Repository

Różnice kulturowe w biznesie na podstawie analizy poradników dla przedsiębiorców i publikacji naukowych

pcg.skipToMenu

Różnice kulturowe w biznesie na podstawie analizy poradników dla przedsiębiorców i publikacji naukowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Ratułowska, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:22:53Z
dc.date.available 2020-07-26T18:22:53Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208293
dc.language pol pl
dc.title Różnice kulturowe w biznesie na podstawie analizy poradników dla przedsiębiorców i publikacji naukowych pl
dc.title.alternative Cultural differences in business on the basis of the analysis of some guidebooks for entrepreneurs and selected scientific literature pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Różnice kulturowe występujące pomiędzy poszczególnymi społecznościami to kluczowy problem , z którym borykają się biznesmeni działający na saklę międzynarodową. Popełniony błąd na płaszczyźnie kulturowej, często decyduje o przebiegu całej transakcji. Dlatego ważne jest by przed rozpoczęciem właściwych negocjacji dokładnie poznać istotne aspekty danej kultury. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie kwestii związanych nie tylko z różnicami kulturowymi na poziomie narodów, ale również i na poziomie organizacji.Celem pracy jest przede wszystkim pokazanie różnic kulturowych w biznesie na podstawie analizy przewodników dla przedsiębiorców oraz wybranych publikacji naukowych. Autor zastanawia się nad przydatnością znajomości poszczególnych kultur w kontekście prowadzenia interesów na arenie międzynarodowej oraz prezentuje ich główne cechy.Pierwszy rozdział to baza teoretyczna. Swoją treścią definiuje podstawowe pojęcia kulturowe, skupiając uwagę na kulturach narodowych. W drugim rozdziale autor zamieścił analizę rynków poszczególnych państw zarówno pod względem gospodarczym i kulturowym z uwzględnieniem religii. Badane rynki dodatkowo zostały odpowiednio sklasyfikowane według przynależności kontynentalnej. Kolejny rozdział to prezentacja kultury poprzez pryzmat publikacji naukowych. Poszczególne kultury zostały ujęte w modele, które po zestawieniu przybliżają kwestię różnic. Wymiary kulturowe kolejno dotyczą praktyk organizacyjnych, negocjacji podczas spotkań biznesowych oraz problemu zarządzania w firmach wielokulturowych. Ostatni rozdział prezentuje obraz kultury. Porównuje cechy kulturowe w przewodnikach rynkowych z cechami opisanymi w literaturze naukowej. Autor dodatkowo przytacza przykłady państw, gdzie dana kultura występuje.W niniejszej pracy autor pragnie przede wszystkim ocenić przydatność przewodników rynkowych i literatury naukowej. Dokładna analiza powyższych źródeł może pomóc przedsiębiorcy odnaleźć się zagmatwanym kulturowo środowisku biznesowym. pl
dc.abstract.en Cultural differences appearing between particular societies are the main problem of businessmen who operate internationally. Any mistake made very often decides about the course of the whole transaction. That is why it is more important to know well the essential aspects of given culture. The aim of the present thesis is to familiarize with the issues connected not only with cultural differences at nation level but also at organisation level.The aim of the thesis is to show cultural differences in business on the basis of the analysis of some guidebooks for entrepreneurs and selected scientific literature. The author thinks about usefulness of familiarity with particular cultures in the context of carrying on a business internationally and presents their main features.In the first chapter there has been theory presented. It defines basic cultural concepts, focusing attention on national cultures. In the second chapter there has been analysis of the given countries’ markets in terms of economic, cultural and religious aspects. The markets that were examined have been appropriately classified in accordance with continental membership. The another chapter is the presentation of culture through the prism of scientific literature. Particular cultures have been included in models that bring closer the matter of differences. Cultural dimensions concern organisational practices, negotiations during business meetings and the problem of managing in multicultural companies. The final chapter presents the picture of culture. It compares cultural features in market guidebooks with features described in scientific literature. The author quotes the examples of countries in which the given culture appear.In the following thesis, the author wants to evaluate the usefulness of market guidebooks and scientific literature. The accurate analysis of above sources can help the entrepreneur find one’s feet in culturally complicated business environment. pl
dc.subject.pl kultura narodowa – kultura organizacyjna – modele kulturowe – różnice kulturowe – rynki międzynarodowe pl
dc.subject.en national culture – organizational culture – cultural models – cultural differences – international markets pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101281-153512 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)