Jagiellonian University Repository

Podejście środków-celów w identyfikacji motywów zakupowych czytników książek

pcg.skipToMenu

Podejście środków-celów w identyfikacji motywów zakupowych czytników książek

Show full item record

dc.contributor.advisor Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.author Olszowska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:20:27Z
dc.date.available 2020-07-26T18:20:27Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208255
dc.language pol pl
dc.title Podejście środków-celów w identyfikacji motywów zakupowych czytników książek pl
dc.title.alternative Means-end theory in the identification of the motives of purchasing e-book readers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było określenie, jakie motywacje zakupowe towarzyszą użytkownikom czytników książek przy wyborze tego urządzenia. Do tego celu zastosowana została metoda środków-celów, która zakłada, że konsumenci uczą kojarzyć poszczególne atrybuty z wartościami. Zależności te bada się przy pomocy wywiadów ladderingowych, gdzie respondenci wymieniają cechy, a następnie określają, dlaczego kolejne korzyści tych atrybutów są dla nich ważne. Badanie dotyczyło osób, które posiadają oraz użytkują czytnik książek, czyli urządzenie wyposażone w wyświetlacz e-ink. Celem było odkrycie, jakie głębsze motywy i wartości stoją za wyborami zakupowymi czytników książek. Pierwszy rozdział pracy dotyczy teorii wartości. Przedstawione zostały główne definicje i klasyfikacje. Ponadto zawarte zostały podstawowe koncepcje motywacji i wyborów zakupowych. Drugi rozdział zawiera szczegółowe omówienie podejścia środków-celów. Opisane zostały założenia metody, podejście ilościowe i jakościowe oraz procedura badań. Rozdział uzupełniony został o krótkie omówienie obszarów, w których można stosować laddering. Trzecia część pracy dotyczy badanego produktu, czyli czytników książek. W rozdziale opisany został produkt: jego historia, technologie oraz charakterystyki wybranych modeli. Na podstawie dostępnych źródeł, krótko opisany został rynek czytników w Polsce. Ostatni rozdział opisuje realizację badania, analizę danych, wnioski oraz możliwe zastosowane wyników. Do badania wykorzystany został kwestionariusz 3x3 (w sumie każdy z respondentów podawał 3 cechy, 3 konsekwencje oraz 3 wartości). Na podstawie wyników utworzona została hierarchiczna mapa wartości, która obrazuje najważniejsze dla respondentów atrybuty, konsekwencje i wartości oraz relacje pomiędzy tymi elementami. Aby uzupełnić analizę, wykonana została wieloraka analiza korespondencji. Dla respondentów niniejszego badania najważniejsze okazały się cechy konkretne i funkcjonalne, takie jak niska cena, wbudowane podświetlenie ekranu czy wysoka jakość obrazu. Cechy te prowadzą jednak do realizacji wartości ostatecznych, związanych z wygodnym życiem, zdrowiem i brakiem ograniczeń. W ostatniej części pracy zaproponowana została możliwa implementacja wyników badań. Opisane zostały najważniejsze motywacje oraz związane z nimi cechy, na które zwracają uwagę respondenci. Zaproponowane zostały także koncepcje przekazów reklamowych, które podkreślając obecność pewnych cech czytników odwołują się do związanych z nimi wartości.Badanie miało jednak swoje ograniczenia. Przy większych środkach zdecydowanie lepiej byłoby zwiększyć badaną próbę oraz tak dobrać respondentów, aby byli oni zróżnicowani pod względem cech społeczno-demograficznych. Mając do dyspozycji te dane, możliwe byłoby dokonanie segmentacji rynku. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to identify the motivation, which accompany e-book reader users in choosing this device. For this purpose it was used means-end approach, which assumes that the consumers learn to associate attributes of objects with values. This connection is recognized through laddering interviews, where respondents mention the attributes and then specify benefit of this attribute and why it is important for him. The study concerned people who have and use e-book reader (device equipped with e-ink display). The aim was to discover what kind of deeper motives and values stand behind purchasing e-book readers. The first chapter of this work concern the theories of values. There are the main definitions and classifications. Further, there are included the basic concepts of motivation and purchasing decisions. The second chapter contains a detailed assumptions of the means-end theory. There are description of methods, quantitative and qualitative approaches and testing analysis procedure. Chapter was completed with an a brief overview of the areas in which laddering can be used. The third part of the work concerns the study of the e-readers. The chapter describes the product: its history, technology and the characteristics of selected models. On the basic of available sources, it was briefly described the market of e-book readers in Poland. The last chapter describes the survey, data analysis, conclusions and possible application of the results.During the study it was used questionnaire 3x3, it means that each respondent gave three attributes, three consequences and three values. Based on the results it was created a hierarchical map of values that shows the most important ladders. Analysis was complete with multiple correspondence analysis. For the respondents of this study, the most important attributes turn out to be specific and functional such as low price, built-in backlight and high image quality. These characteristics, however, lead to the realization of the ultimate values connected with a comfortable life, health, and lack of restraint. In the last part of the work there are proposed a possible implementation of research results. It describes the main motivations and related features, which draw attention to the respondents. There are some propositions of concepts of advertising messages that highlighting the presence of certain features refer to the associated value.The study had its limitations. With more resources it would be far better to try to increase sample size and chose respondents, that they are diverse in terms of socio-demographic characteristics. With these data, the segmentation of the market would be possible. pl
dc.subject.pl podejście środków celówladderingmotywacje zakupoweczytniki e-bookówwartości pl
dc.subject.en means-end theoryladderingmotivation of purchasinge-book readersvalues pl
dc.contributor.reviewer Worek, Barbara [SAP11117583] pl
dc.contributor.reviewer Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.reviewer Kocór, Marcin [SAP11118431] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101239-130173 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy badania rynku i analiza polityk publicznych pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)