Jagiellonian University Repository

National Characteristics of Artists as Reflected in Lyrics in Contemporary Music (20th and 21st C.)

pcg.skipToMenu

National Characteristics of Artists as Reflected in Lyrics in Contemporary Music (20th and 21st C.)

Show full item record

dc.contributor.advisor Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta [SAP11014093] pl
dc.contributor.author Bednarek, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:18:44Z
dc.date.available 2020-07-26T18:18:44Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208228
dc.language eng pl
dc.title National Characteristics of Artists as Reflected in Lyrics in Contemporary Music (20th and 21st C.) pl
dc.title.alternative Cechy narodowe artystów odzwierciedlone w tekstach piosenek muzyki współczesnej (XX i XXI w.) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Najistotniejszym celem tej pracy jest ukazanie powiązania występującego pomiędzy kulturą, jaką jest otoczony artysta a jego tekstami piosenek. Pomimo faktu, iż każdy człowiek posiada indywidualny zestaw cech osobowościowych, ludzie wychowani w obrębie jednego środowiska kulturowego okazują się podobni pod względem wartości i norm według których egzystują oni w codziennym życiu. Wartości te należą do istotnych elementów składowych kultury. Pierwszy rozdział zawiera teoretyczne podstawy dotyczące jezyka myśli oraz natury ludzkiego umysłu. W teoriach językowych zawarte są twierdzenia m.in. takich wybitnych językoznawców i filozofów jak Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky czy Anna Wierzbicka. Podstawa teoretyczna dla kulturowego aspektu języka oraz myśli znajduje odzwierciedlenie w spostrzeżeniach Geerta Hofstede (1991r.). Rozdział drugi zawiera krótkie opisy stereotypów dotyczących pięciu wybranych narodowości. Stwierdzenia te są ukazane w kontraście do danych przeanalizowanych przez Hofstede. Zostały one zebrane w korporacji IBM w 1954 roku i przedstawione jako zestaw kryteriów nazwanych później wymiarami kultury. W rozdziale trzecim poruszona zostaje kwestia tekstów piosenek jako utworów poetyckich. W tej części pracy zostają opisane poszczególne części piosenki wraz z ich funkcjami. Opisy środków stylistycznych umieszczone są w pozostałej części tego rozdziału. Ostatni, czwarty rozdział zawiera analizę wybranych tekstów piosenek napisanych w języku angielskim przez artystów z pięciu krajów (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska oraz Norwegia). Nie dla wszystkich tychże narodowości język angielski jest tym, którym posługują się one na co dzień. Teksty piosenek w ten pracy zostały przeanalizowane pod kątem cech narodowych artystów. Moje badania tylko częściowo podtrzymują stereotypy narodowościowe. pl
dc.abstract.en The main objective of this thesis is to demonstrate the relationship between the artist's cultural surroundings and the lyrics written by him/her. Although every human being possesses his/her individual features of character, people brought up in one national environment are similar to one another in terms of values and norms according to which they live. The values and norms belong to significant ingredients of culture. Chapter 1 presents theoretical basis for the language of thought and the nature of the human mind. Linguistic theories include claims of Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, Anna Wierzbicka and other prominent linguists and philosophers. Theoretical background for the cultural aspect of language and thought is enunciated in statements of Geert Hofstede. Chapter 2 includes brief descriptions of popular stereotypical opinions concerning five chosen nationalities (the British, the Americans, the Germans, the Polish and the Norwegians). The claims are contrasted with Hofstede's analysis of data (1991) collected in the research made in the IBM corporation in 1954. They are presented in terms of a set of criteria called later cultural dimensions. Chapter 3 deals with lyrics as a poetic text. In this part of the thesis particular song parts (and their functions) are described. Stylistic devices constitute the remaining part of the chapter. The last chapter (4) contains the analysis of chosen English lyrics written by artists from five countries; not for all of them this language is a native one. The texts are analyzed in regard to national characteristics of the artists. My research has only partially supported the claims about national stereotypes. pl
dc.subject.pl stereotypy narodowościowe, piosenki, muzyka, muzyka współczesna, teksty piosenek, naród, środki stylistyczne, sztuka, muzyka rockowa, kultura, muzyka metalowa, rodzimi użytkownicy języka, uniwersalia językowe pl
dc.subject.en national stereotypes, songs, music, contemporary music, lyrics, nation, stylistic devices, art, culture, rock music, metal music, native speakers, language of thought, linguistic universals, pl
dc.contributor.reviewer Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta [SAP11014093] pl
dc.contributor.reviewer Kurtyka, Andrzej [SAP11015830] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101207-135075 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)