Jagiellonian University Repository

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym

pcg.skipToMenu

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańdo-Kawecka, Barbara [SAP11010975] pl
dc.contributor.author Bunsch, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:17:38Z
dc.date.available 2020-07-26T18:17:38Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208211
dc.language pol pl
dc.title Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym pl
dc.title.alternative custodial sentence enforcement under therapeutic system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ustawodawca w 1997 r wraz z nowym Kodeksem karnym wykonawczym wprowadzil trzy systemy wykonywania kary pozbawienia wolnosci: System zwykly, system programowego oddzialowywania oraz system terapeutycznym. Przedmiotem pracy jest szczegolowa analiza systemu terapeutycznego oraz grup skazanych zakwalifikowanych do niego. Kodeks karny wykonawczy szczegolowo artykuluje skazanych mogacych odbywac kare pozbawienia wolnosci w systemie terapeutycznym, sa to skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazani za przestepstwo okreslone w art. 197-203 Kodeksu karnego polelnione w zwiazku z zaburzeniami preferencji seksualnych, uposledzeni umyslowo, a takze uzaleznieni od alkoholu albo innych srodkow odurzajacych lub psychotropowych oraz skazani niepelnosprawni fizycznie- wymagajacy oddzialywania specjalistycznego. Praca zawiera szczegolowy opis wyzej wynienionej grupy skazanych oraz tryb postepowania z nimi. Poruszone zostaly rozniez niektore problemy wynikajace z dostosowania zakladow karnych do potrzeb skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w systemia terapuetycznym. pl
dc.abstract.en In 1997, with the new Penal Code, the lawmakers introduced three different deprivation of liberty systems: regular, programmed rehabilitation, and therapeutic. The aim of this work is to thoroughly analyse both the therapeutic penalty system and the convict groups qualified to participate in it. The Penal Code provides a clear definition of convicts that might participate in the therapeutic rehabilitation programmes as convicts with non-psychotic mental distress (including those sentenced under art.197-203 of the Criminal Code, i.e. paraphiliacs, mentally and physically disabled, substance-dependent; and requiring specialist care). The author aims to describe the aforementioned groups of convicts and the usual rehabilitation procedures. The work also touches upon certain problems resulting from adapting the penal institutions to specific needs of convicts under the therapeutic rehabilitation programmes. pl
dc.subject.pl kara, wykonywanie kary pozbawienia wolności, indywidualizacja wykonania kary, system terapeutyczny, skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych, skazani uzależnieni od alkoholu, skazani uzależnieni od środków odurzających i psychotropowych, skazani niepełnosprawni fizycznie, skazani upośledzeni umysłowo, pl
dc.subject.en punishment, custodial sentence, enforcement of the custodial sentence, individualisation of the custodial sentence, therapeutic systems, paraphiliacs, alcohol-dependant convicts, substance dependant, convincts with physical disabilities, convicts with mental disabilities pl
dc.contributor.reviewer Stańdo-Kawecka, Barbara [SAP11010975] pl
dc.contributor.reviewer Raglewska, Joanna [SAP14000290] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101190-42332 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)