Jagiellonian University Repository

Wiedza i postawa pielęgniarek wobec zaburzeń poznawczych pacjentów po zabiegach operacyjnych

pcg.skipToMenu

Wiedza i postawa pielęgniarek wobec zaburzeń poznawczych pacjentów po zabiegach operacyjnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.author Kołodziej, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:14:41Z
dc.date.available 2020-07-26T18:14:41Z
dc.date.submitted 2015-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208165
dc.language pol pl
dc.title Wiedza i postawa pielęgniarek wobec zaburzeń poznawczych pacjentów po zabiegach operacyjnych pl
dc.title.alternative Knowledge and attitude of nurses to patients with postoperative cognitive dysfunctions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Powikłania ze strony centralnego układu nerwowego, występujące po zabiegach chirurgicznych, mimo dużego postępu nauk medycznych są nadal istotnym problemem zdrowotnym zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek. Zaburzenia neuropsychiatryczne po zabiegach chirurgicznych są manifestowane w różnoraki sposób. Najpopularniejsze to POCD ( ang. postoperative cognitive dysfunctions). Ze względu na różnoraką dynamikę objawów, szczególnie dotyczących sfery psychicznej pacjenta wymagają od personelu pielęgniarskiego prezentowania prawidłowej postawy wobec osób dotkniętych tym schorzeniem. Cel: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wiedzą personelu pielęgniarskiego na temat zaburzeń poznawczych u chorych po zabiegach chirurgicznych, a typem prezentowanej przez niego postawy wobec pacjenta. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego na grupie 80 członków personelu pielęgniarskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety oraz wystandaryzowane narzędzie: Skala Wrażliwości Empatycznej – SWE. Wyniki i wnioski: Pielęgniarki prezentowały zróżnicowany poziom wiedzy z przewagą poziomu dostatecznego i niedostatecznego. Z pośród badanych wyższy poziom wiedzy prezentował personel pracujący na oddziałach zabiegowych oraz z niższym stażem pracy w zawodzie. Postawę pozytywną częściej prezentował personel z wyższym poziomem wiedzy. Badania wykazały, że poziom wiedzy nie ma związku z wrodzonymi umiejętnościami empatii personelu pielęgniarskiego. pl
dc.abstract.en Introduction: The complications of the central nervous system that occur after surgery, despite the important progress of medical science is still a major health concern for both physicians and nurses. Neuropsychiatric disorders after surgery are manifested in different ways. Most are POCD (called. Postoperative cognitive dysfunctions). Because of the diversity that the dynamics of symptoms, especially regarding psychiatric patients require nursing staff to present a correct attitude towards people affected by this disease. Aim of the study: The aim of the study was to determine the relationship between the nursing staff knowledge about cognitive dysfunction in patients after surgery, and the type presented by his attitude towards the patient. Material and Methods: The study was conducted using a diagnostic survey to a group of 80 members of the nursing staff. The research tool was author's questionnaire and standardized tool: Sensitivity Scale empathetic - SWE. Results and conclusions: Nurses presented different levels of knowledge dominated levels sufficient and insufficient. Of the respondents exhibited a higher level of knowledge of personnel working on surgical wards and with lower seniority in the profession. Positive attitude often presented staff with a higher level of knowledge. Studies have shown that the level of knowledge is not related to innate empathy skills of nursing staff. pl
dc.subject.pl empatia, zaburzenia poznawcze po zabiegach chirurgicznych, postawa pl
dc.subject.en empathy, postoperative cognitive dysfunctions, attitude pl
dc.contributor.reviewer Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101139-126820 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)